Vzdelávanie

Podporujeme ambiciózne projekty v získavaní kvalitného vzdelávania. Prispievame k rozvoju spoločnosti prostredníctvom aktívnej podpory partnerských projektov viacerých mimovládnych organizácií a škôl. 

Partnerské projekty

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.

O predložených projektoch sa rozhoduje priebežne počas celého roka. O projektoch rozhodujú členovia Správnej rady na svojich zasadnutiach. Členovia Správnej rady na spoločnom zasadnutí prijímajú rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí finančného príspevku. Rozhodnutie Správnej rady je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

Konzultácie v partnerských projektoch poskytujeme výlučne telefonicky na: +421 907 987 981, alebo emailom: projekty@nadaciaspp.sk, bea@nadaciaspp.sk. 

V prípade záujmu predložiť projekt do Programu partnerstiev Nadácie SPP je k dispozícii:

Formulár k partnerským projektom na stiahnutie

Návod na vypracovanie projektu

SPPravmeTo 2019

Druhý ročník grantového programu SPPravmeTo, chcel pomôcť aktivovať a motivovať deti a mládež (6 -19 rokov) k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov.

Štipendijný program Hlavička

Štipendijný program Hlavička vyhlásila Nadácia SPP už po dvanásty krát. Aj naďalej chcela podporovať ambicióznych mladých ľudí v získavaní kvalitného vzdelávania prostredníctvom študijných pobytov v zahraničí. O podporu mohli žiadať všetci študenti práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied, humanitných vied, medicíny a umenia. Jednou z podmienok získania podpory bolo predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent plánuje venovať nad rámec bežného štúdia.