Vzdelávanie

Podporujeme ambiciózne projekty v získavaní kvalitného vzdelávania. Prispievame k rozvoju spoločnosti prostredníctvom aktívnej podpory partnerských projektov viacerých mimovládnych organizácií a škôl. 

Partnerské projekty

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.

O predložených projektoch sa rozhoduje priebežne počas celého roka. O projektoch rozhodujú členovia Správnej rady na svojich zasadnutiach. Členovia Správnej rady na spoločnom zasadnutí prijímajú rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí finančného príspevku. Rozhodnutie Správnej rady je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

Konzultácie v partnerských projektoch poskytujeme výlučne telefonicky na: +421 907 987 981, alebo emailom: projekty@nadaciaspp.sk, bea@nadaciaspp.sk. 

Z dôvodu nárastu žiadostí v prípade Programu podpory partnerstiev prechádzame na IBA elektronické podávanie žiadostí cez systém: https://nadaciaspp.egrant.sk/.

Preto po registrácii neposielajte, prosím, nič poštou. Formulár  je nutné vyplniť len elektronicky. Pri výbere programu zvoľte: Program podpory partnerstiev a konkrétne kolo predloženia žiadostí.

SPPravmeTo

S cieľom podporiť rozširovanie vzdelávacích aktivít a skvalitnenie vzdelávacieho procesu vyhlasuje Nadácia SPP grantový program pre školské zariadenia, ktoré realizujú programy formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Zámerom programu je povzbudiť a motivovať mladých ľudí k aktívnemu záujmu/postoju o prostredie, v ktorom žijú, rozvíjať ich sociálne zručnosti a podporiť vzájomné vzťahy (v komunite). Širším cieľom programu je podnietiť intenzívnejšie prepájanie, spoluprácu a budovanie vzťahov v trojuholníku škola (učitelia, manažment školy) - rodina (žiak, rodičia) - komunita (obec, MVO, lokálne osobnosti, atď.) a otváranie sa škôl podnetom zvonka. Svoju pomocnú ruku dlhodobo podávame organizáciám, ktoré rozvíjajú zručnosť mladých ľudí kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby.