Poznáme výsledky tohtoročného kola grantového programu OPORA

Nadácia SPP ukončila hodnotenie projektov, ktoré sa uchádzali o finančnú podporu v grantovom programe OPORA. Z celkového počtu 199 žiadostí prerozdelí 60 tisíc eur medzi 87 projektov, ktoré splnili podmienky grantu.

Finančné prostriedky boli rozdelené medzi projekty, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb klientov, podporujú ich zručnosti, samostatnosť a integráciu do spoločnosti a budú realizované na základe vytvoreného Individuálneho plánu rozvoja klienta. Našim cieľom je podporiť telesne a mentálne znevýhodnených ľudí, ohrozené deti a mládež, týrané ženy, ľudí bez domova či opustených seniorov.

Do procesu hodnotenia bolo zapojených celkovo 8 externých hodnotiteľov. Aktivity podporených projektov musia byť zrealizované do 15. novembra 2024. 

Podporené projekty nájdete na: Opora - Nadácia SPP (nadaciaspp.sk)