Municipality

Pre koho?
Check
Obce/mestá
Check
Lokálne združenia a spolky (aj cirkevné)
Check
Neziskové organizácie
Check
Podmienkou je pôsobenie v regióne, v ktorom pôsobí spoločnosť EUSTREAM
Ikonka sťahovania/Download icon
Podmienky programu
Grantový program Municipality

Cieľom programu Municipality je priniesť do konkrétnych regiónov, v ktorých pôsobí spoločnosť EUSTREAM, pomoc na zlepšenie života formou cielenejších a trvalejších riešení pre obyvateľov. Chceme, aby sa regióny, obce, mestá a jednotlivé komunity rozvíjali predovšetkým prostredníctvom projektov, ktoré dodržujú pravidlá trvalo udržateľného rozvoja z dlhodobého hľadiska. Preto budú v programe Municipality podporené iba projekty, ktoré sú konkrétne, realizovateľné a odrážajú potreby, záujmy, názory a predstavy ľudí z obcí, miest a jednotlivých regiónov.

Čo podporíme?
Check
Projekty zamerané na rozvoj komunitného života.
Check
Obnova detských ihrísk.
Check
Revitalizácia verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu (obnova a realizácia parkov, námestí, verejných priestorov a pod.)
Check
Rekonštrukcia a obnova miestnych kultúrnych domov a stredísk.
Check
Zviditeľnenie, sprístupnenie a úpravy turisticky príťažlivých miest a pod.
Check
Projekty zamerané na zlepšenie informovanosti a angažovanosti občanov, skvalitnenie tokov a foriem informácií o obciach.
Check
Realizácia informačného systému obce (miestny rozhlas).
Check
Realizácia systému informačných tabúľ.
Check
Projekty zamerané na zachovanie kultúrneho dedičstva a miestnych tradícií (miestne akcie, obecné združenia s cieľom oživenia tradičných remesiel, zvykov a obyčajov).
Check
Organizácia jarmoku, hodov, dožiniek, osláv výročia založenia obce.
Check
Podpora miestneho súboru a pod.
Check
Projekty zamerané na ochranu, obnovu alebo zveľaďovanie životného prostredia.
Check
Triedenie odpadov.
Check
Ochrana chránených oblastí a prírodných rezervácií.
Check
Organizovanie akcií a dobrovoľníckych dní na ochranu fauny a flóry.
Check
Protipovodňové opatrenia.
Check
Projekty zamerané na zmierňovanie dopadov výroby na životné prostredie. V tejto oblasti budú podporené aj projekty regionálneho turizmu.
Check
Realizácia a/alebo obnova turistických a náučných chodníkov a cyklistických trás.
Čo nepodporíme?
Error
Výstavbu viacúčelových multifunkčných ihrísk.
Error
Zveľaďovanie súkromného majetku a projekty realizované na súkromných pozemkoch.
Error
Projekty zamerané na budovanie infraštruktúry (kanalizácia a plynofikácia).
Error
Podporené nebudú projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine.

Podporené projekty v tomto programe

Revitalizácia detského ihr...
Podporená suma:
8500 €
Pre koho:
Obec Hankovce
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Rekonštrukcia pamätníka p...
Podporená suma:
6000 €
Pre koho:
Obec Petrovce nad Laborcom
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2023
102 000 €
19
2022
270 000 €
53
2021
270 000 €
53
2020
270 000 €
50