Grantový program Športuj aj Ty!

Výška podpory
3000 € / projekt
celková suma grantového programu: 200 000 €
Pre koho?
Check
športové kluby
Check
telovýchovné jednoty
Check
mimovládne organizácie
Check
dobrovoľné hasičské zbory
Check
centrá voľného času s vlastnou právnou subjektivitiou
Časový harmonogram
Hodiny/Clock
19. februára 2024Vyhlásenie programu
Hodiny/Clock
11. marca 2024 do 24.00 hUzávierka predkladania projektov
Hodiny/Clock
12. marca – 11. apríla 2024Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami
Hodiny/Clock
12. apríla 2024Zverejnenie podporených projektov
Hodiny/Clock
od 15. apríla – 30. september 2024Realizácia podporených projektov
Hodiny/Clock
15. októbra 2024Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov
Ikonka sťahovania/Download icon
Podmienky programu
Grantový program Športuj aj Ty!

Šport je súčasťou zdravého životného štýlu, deťom poskytuje radosť z pohybu, sebadôveru vo vlastné schopnosti a priestor pravidelne na sebe pracovať. Šport deti formuje, učí ich dlhodobo zvládať prekážky. Učí ich víťaziť, ale aj zvládať prehry. Nadácia SPP chce podporiť deti pri športovaní vo všetkých regiónoch Slovenska. Grantový program je zameraný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku od 6-18 rokov a pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov.

Čo podporíme?
Check
Materiálne zabezpečenie a vybavenie na podporu športových aktivít, nákup športového vybavenia, materiálu, výstroja a pomôcok.
Check
Materiálne zabezpečenie športových turnajov, pretekov: ceny, medaily.
Check
Honoráre pre odborný personál max. 10% z celkovej požadovanej sumy, napr. honorár pre rozhodcu (náklady musia byť viazané na organizáciu turnaja, pretekov a pod.).
Check
Ubytovanie v rámci športových turnajov a pretekov, sústredení a táborov na Slovensku
Check
Strava na športových podujatiach, na sústredeniach a táboroch na Slovensku (bez alkoholických nápojov a zálohových obalov)
Check
Prenájom športových plôch max. 25% z celkovej požadovanej sumy, napr. prenájom ľadovej plochy, tanečnej sály, tenisové kurty.
Check
Lekársky dozor, hasičský dozor.
Čo nepodporíme?
Error
Režijné náklady organizácie (prenájom kancelárií, mobil, energie).
Error
Administráciu projektu (mzdy pracovníkov žiadateľa).
Error
Revitalizáciu a rekonštrukcie ihrísk a hracích plôch, vybudovanie workoutových ihrísk.
Error
Vydávanie tlačovín k športovým aktivitám a s tým súvisiace práce a služby.
Error
Rekonštrukcie a modernizácie športových ihrísk, športových objektov, zariadení a budov.
Error
Cestovné náklady.
Error
Aktivity realizované mimo územia Slovenskej republiky
Error
Organizáciu športových terapií (hipoterapia, canisterapia).
Error
Organizáciu, ktorá bola podporená v kalendárnom roku 2024 Nadáciou SPP (nemôže sa uchádzať o podporu s ďalším projektom v inom grantovom programe).

Podporené projekty v tomto programe

Pohár Karola Poláka 2021
Podporená suma:
2500 €
Pre koho:
Múdry pes, o.z., Bratislava
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Red Star Cup 2021
Podporená suma:
650 €
Pre koho:
Červená hviezda Košice
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2023
200 000 €
162
2022
200 000 €
159
2021
190 000 €
136