O Nadácii SPP

Vízia

Víziou Nadácie SPP je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.

Poslanie

Pre Nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jednoznačne a jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia. Informácie o podporených projektoch sú verejne dostupné. O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie na základe odporúčaní externých expertov z hodnotiacich komisií.

Hodnoty

Zástupcovia Nadácie sa snažia poskytnúť podporu všade tam, kde majú ľudia záujem riešiť problémy, rozvíjať nové postupy a riešenia s ohľadom na schopnosť prijímateľa daru zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť podporenej aktivity. Nadácia SPP rešpektuje tieto hodnoty:

 

Tradícia

Nadácia SPP svojimi aktivitami prispieva k ochrane tradícií a kultúrnych a duchovných hodnôt.

 

Solidarita

Nadácia SPP svojimi aktivitami prejavuje solidaritu voči tým, ktorí o podporu žiadajú a vždy, keď je to možné, s ohľadom na pravidlá, priority a možnosti Nadácie, ich podporí.

 

Jedinečnosť

Nadácia SPP sa snaží byť citlivá voči potrebám rôznych skupín a jednotlivcov v spoločnosti. Život prináša rôzne problémy a výzvy. Nadácia ich priamo reflektuje a prispieva k ich riešeniu. Naša citlivosť na problémy a adresnosť podpory prináša jedinečné riešenia.

Orgány

Orgánmi Nadácie sú: správna rada, dozorná rada a správca. Správna rada môže zmenou nadačnej listiny rozhodnúť o zriadení iných orgánov. Pre spôsob ustanovenia dozornej rady a pre členstvo v dozornej rade platia primerané ustanovenia o správnej rade.

DOZORNÁ RADA
SPRÁVNA RADA
SPRÁVKYŇA

JUDr. Pavel Jurek

Člen dozornej rady Nadácie SPP

Členom predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., je od 23. novembra 202 ...

Mgr. Boris Machút

Člen dozornej rady Nadácie SPP

Členom predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., je od 23. novembra 202 ...

Ing. Juraj Ondris, MBA

Člen dozornej rady Nadácie SPP

Členom predstavenstva spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s., je od 23. novembra 202 ...

doc. Ing. Vojtech Ferencz, PhD.

Predseda správnej rady Nadácie SPP

Predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, ...

Michal Martikán

Člen správnej rady Nadácie SPP

Michal Martikán je vodný slalomár, prvý olympijský víťaz a historicky najmladší víťaz  ...

Ing. Rastislav Ručinský, PhD.

Člen správnej rady Nadácie SPP

Ing. Rastislav Ručinský, PhD. je absolventom Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity ...

Prof. Ing. Maximilián Strémy, PhD.

Člen správnej rady Nadácie SPP

Prof. Ing. Maximilián Strémy, PhD. je od októbra 2021 prorektor pre strategické projekty a rozvo ...

Gulikova

Ing. Eva Guliková

Správkyňa Nadácie SPP

Ing. Eva Guliková je absolventka Vysokej školy ekonomickej v Bratislave, fakulty Ekonomiky riadeni ...