Zamestnanecký grantový program

Výška podpory
1 500 € / projekt
celková suma grantového programu: 30 000 €
Pre koho?
Check
Do programu sa môže zapojiť LEN zamestnanec SPP.
Časový harmonogram
Hodiny/Clock
12. februára 2024Vyhlásenie programu
Hodiny/Clock
3. marca 2024, do 24.00 hUzávierka predkladania projektov
Hodiny/Clock
4. marca – 17. marca 2024Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami
Hodiny/Clock
18. marca 2024Zverejnenie podporených projektov
Hodiny/Clock
apríl – september 2024Realizácia podporených projektov
Hodiny/Clock
do 15. októbra 2024Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov
Ikonka sťahovania/Download icon
Podmienky programu
Zamestnanecký grantový program
Už po 19. krát podporíme zamestnancov spoločnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. („SPP“), ktorým záleží na dianí vo svojom okolí.

Cieľom Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je vytvoriť príležitosť pre zamestnancov SPP využiť časť nadačných asignačných zdrojov a sprostredkovať pomoc podľa vlastného rozhodnutia a kde bude najmä ich osobnou zásluhou dobre využitá. Preto, ak aj Vy máte pocit, že vo Vašom okolí treba podporiť niečo správne, je Vám sympatická práca niektorej neziskovej organizácie, alebo dokonca už dlhšiu dobu spolupracujete s nejakou organizáciou, či chcete podporiť jednotlivca v nepriaznivej životnej situácii, nové kolo Zamestnaneckého grantového programu Nadácie SPP je určené práve Vám.

Čo podporíme?
Check
Podporu organizácií pracujúcich s ľuďmi so zdravotným znevýhodnením, sociálne znevýhodnenými či seniormi (napr. muzikoterapia, arteterapia, či rôzne záujmové a športové aktivity pre ľudí v centrách, kluboch).
Check
Projekty pre znevýhodnené deti so špeciálnymi potrebami (napr. stimulujúce a významné aktivity, ktoré zodpovedajú intelektuálnym a kreatívnym potrebám nadaných detí, detí s PAS a pod.).
Check
Projekty podporujúce talentované deti a mládež (napr. v oblasti športu alebo umenia – hudba, literatúra, výtvarné umenie).
Check
Rozvoj komunitného života (napr. vytváranie miest na spoločné trávenie voľného času, realizácia komunitných podujatí, ako sú festivaly, trhy a iné aktivity, ktoré posilňujú pocit spolupatričnosti a jednoty v komunite).
Check
Projekty na zlepšenie vzdelávania (spolupráca zamestnanca s vybranou materskou, základnou alebo strednou školou).
Check
Podporu regionálneho turizmu a zlepšovanie informovanosti (napr. obnova turistických chodníkov, značenia turistických trás a cyklotrás, oprava historických objektov alebo propagácia zaujímavostí regiónu).
Check
Ochranu, obnovu alebo zveľadenie životného prostredia (napr. revitalizácia verejných priestorov s významom pre miestnu komunitu ako sú parky, námestíčka, malé oddychové zóny, údržba a výsadba zelene, separovanie odpadu).
Check
Originálne a inovatívne charitatívne projekty realizované v prospech iných osôb (napr. školské charitatívne aktivity).
Check
Zlepšenie činnosti miestneho klubu, spolku, škôlky, materského či rodinného centra (napr. revitalizácia priestranstva, edukačné pomôcky).
Check
Športové aktivity (napr. podpora voľno-časových aktivít detí a mládeže, rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času - záujmové aktivity, šport, umelecké aktivity, rozvoj zručností, neformálne vzdelávanie a pod.).
Check
Kultúrne aktivity (napr. aktivity amatérskych divadiel, folklórnych súborov, kultúrnych spolkov, festivalových aktivít mladých ľudí a iných umeleckých aktivít, ktoré prispievajú k rozmanitosti nášho kultúrneho dedičstva).
Check
Adresnú pomoc jednotlivcom, ktorí sa vplyvom choroby, zdravotného postihnutia ocitli v ťažkých životných situáciách (napr. podpora rehabilitačných pobytov a rehabilitačných pomôcok pre zdravotne znevýhodnených).
Check
Iné zmysluplné aktivity realizované v regiónoch Slovenska.
Čo nepodporíme?
Error
Študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty.
Error
Rekonštrukcie budov (napr. výmena okien, podláh, oprava strechy, oprava sociálnych zariadení a pod.).
Error
Budovanie infraštruktúry (napr. kanalizácia, plynofikácia a pod.).
Error
Projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia bez nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít, výnimkou je adresná pomoc jednotlivcom, ktorí sa vplyvom choroby alebo zdravotného znevýhodnenia ocitli v ťažkých životných situáciách.
Error
Rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok.
Error
Extrémisticky zamerané projekty.
Error
Zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za verejnoprospešným účelom).
Error
Projekty, na realizácii ktorých zamestnanec nebude aktívne participovať.
Error
Projekty realizované v zahraničí.
Error
Mzdy a odmeny pre predkladateľov a realizátorov projektu.

Podporené projekty v tomto programe

Živý vetrolam pre včelnic...
Podporená suma:
700 €
Pre koho:
Daniela B.
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Cesta gajarským rozprávkov...
Podporená suma:
600 €
Pre koho:
Viera H.
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2023
25 000 €
39
2022
25 000 €
39
2021
22 000 €
40
2020
27 000 €
42