Grantový program SPPoločne pre komunity

Výška podpory
3 000 € / projekt
celková suma grantového programu: 200 000 €
Pre koho?
Check
mimovládne organizácie
Check
kultúrne inštitúcie
Check
samosprávy, obce a mestá
Check
účelové zariadenia cirkvi a náboženských spoločností
Časový harmonogram
Hodiny/Clock
15. apríla 2024Vyhlásenie programu
Hodiny/Clock
05. mája 2024, do 23.59 hUzávierka predkladania projektov
Hodiny/Clock
06. mája – 30. mája 2024Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami
Hodiny/Clock
31. mája 2024Zverejnenie podporených projektov
Hodiny/Clock
jún – október 2024Realizácia podporených projektov
Hodiny/Clock
do 15. novembra 2024Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov
Ikonka sťahovania/Download icon
Podmienky programu
Grantový program SPPoločne pre komunity – Spoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto
Nadácia SPP chce podporiť aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje svet okolo nich, a aby Slovensko bolo lepším miestom pre život a to aj vďaka aktívnym komunitám, ktoré sa oň starajú.

Chcete prispieť k rozvoju komunít, dobrovoľníctva či k lepším vzťahom v komunite? Máte záujem zlepšiť miesto, v ktorom žijete? Chcete tomuto cieľu venovať vlastnú aktivitu a príspevok vo forme času, práce, kreativity? Chcete výsledok svojej aktivity spolu s ostatnými využívať dlhodobo? Určite sa zapojte do programu SPPoločne pre komunitySpoznaj svoj región, svoju obec, svoje mesto. Grantový program je určený na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku. Grantový program je regionálne zameraný verejnoprospešný program, prostredníctvom ktorého chce Nadácia SPP pomáhať konkrétnym a zmysluplným aktivitám ľudí a komunít zo všetkých kútov Slovenska.

Čo podporíme?
Check
Zachovanie miestnych tradícií a zvykov – napr. organizácia tradičných slávností, dokumentácia príbehov starousadlíkov alebo miestnych zvykov.
Check
Rozvoj kultúrnych aktivít – napr. realizácia podujatí, kultúrnych festivalov, večerov s tradičnými jedlami, s tradičnou hudbou alebo umelcami z obce/mesta.
Check
Spoznávanie pamiatok a historických miest – napr. organizovanie prehliadok so sprievodcom, tvorba informatívnych tabúľ, mapovanie historických objektov.
Check
Spoznávanie významných osobností obce/mesta – napr. formou životných príbehov, vytváraním portrétov alebo organizovaním besied a diskusií s miestnymi hrdinami.
Check
Skvalitnenie životného prostredia v obci/meste – napr. záchrana a zveľadenie zelených miest v obciach a mestách, fyzická premena konkrétneho miesta, budovanie alebo obnova turistických trás a pod.
Check
Podporu konkrétnych inovatívnych nápadov, ktoré majú verejnoprospešný charakter a prispejú k spoznávaniu komunitného a kultúrneho v obci/meste.
Čo nepodporíme?
Error
Rekonštrukciu a výstavbu ihrísk (detské, workoutové, skateparkové, skateboardové ihriská, klziská...).
Error
Rekonštrukciu a obnovu kultúrnych pamiatok.
Error
Budovanie infraštruktúry – plynofikácia, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie chodníkov, osvetlenia a pod.
Error
Aktivity realizované v zahraničí.
Error
Projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít.
Error
Projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom.
Error
Projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním.
Error
Zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb.
Error
Projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného charakteru.
Error
Aktivity školských zariadení realizované na pôde školy a školských ihrísk.
Error
Športové aktivity.
Error
Letné tábory.
Error
Cestovné náklady.
Error
Administrácia projektu (mzdy a odmeny realizátorov projektu).
Error
Projekty predložené podnikateľským subjektom, fyzickými osobami a neformálnymi skupinami.

Podporené projekty v tomto programe

ŽIVÝ BAŤA POINT
Podporená suma:
2 050 eur
Pre koho:
Fabrika umenia
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
ROZHANOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁ...
Podporená suma:
1 500 eur
Pre koho:
Obec Rozhanovce
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2023
200 000 €
118
2022
100 000€
69
2021
90 000 €
65