Grantový program Opora

Maľovanie na poháre/Glass painting
Výška podpory
1 500 € / projekt
celková suma grantového programu: 60 000 €
Pre koho?
Check
mimovládne organizácie
Check
organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby
Check
špeciálne školy
Check
obce a mestá (v prípade, že sú zriaďovateľom zariadenia)
Check
iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci.
Ikonka sťahovania/Download icon
Podmienky programu
Grantový program Opora
Grantový program O krok vpred bude opäť spustený v priebehu roka 2024.

V programe OPORA je naša podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov. Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už desiaty rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Našim zámerom je podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti.

Za jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín považujeme tvorbu a realizáciu Individuálnych plánov rozvoja. Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď. Našim zámerom je podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami.

Čo podporíme?
Check
Zámer zvýšiť alebo zlepšiť kvalitu života konkrétneho klienta – užívateľa sociálnych služieb.
Check
Zámer zlepšiť možnosti integrácie konkrétneho klienta do spoločnosti.
Check
Zámer podporiť zručnosti klienta, ktoré povedú k vytvoreniu a udržaniu kontaktov s ľuďmi z bežného života.
Check
Zámer umožniť konkrétnemu klientovi v čo najväčšej možnej miere rozhodovať o svojom živote.
Check
Zámer poskytovať sociálne služby, ktoré budú vychádzať z individuálnych potrieb konkrétneho klienta.
Check
Zámer realizovať aktivity, ktoré budú smerovať k väčšej nezávislosti a samostatnosti konkrétneho klienta.
Check
Zámer realizovať aktivity, ktoré budú smerovať k aktivizácii konkrétneho klienta a budú zlepšovať jeho zručnosti a schopnosti.
Čo nepodporíme?
Error
Mzdové náklady zamestnancov.
Error
Prevádzkové náklady organizácie.
Error
Investičné náklady.
Error
Rehabilitačné pobyty, rehabilitačné tábory pre klientov.
Error
Nákup zdravotníckych pomôcok bez nadväzujúceho konkrétneho individuálneho plánu rozvoja klienta (popisu aktivít, ktoré klient realizuje vďaka zdravotníckej pomôcke).
Error
Náklad na zriadenie/zariadenie terapeutických miestností/učební bez nadväzujúceho konkrétneho individuálneho plánu rozvoja klienta.

Podporené projekty v tomto programe

Beáta M.
Podporená suma:
200 €
Pre koho:
CLAUDIANUM n.o., Modra
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Matej D.
Podporená suma:
220 €
Pre koho:
Archa, n. o., Bánovce nad Bebravou
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2023
60 000 €
80
2022
60 000 €
102
2021
60 000 €
128