Grantový program Opora

Seniori venujúci sa maľovaniu obrazov
Výška podpory
1 500 € / projekt
celková suma grantového programu: 60 000 €
Pre koho?
Check
mimovládne organizácie
Check
organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby
Check
špeciálne školy
Check
obce a mestá (v prípade, že sú zriaďovateľom zariadenia)
Check
iné subjekty, poskytovatelia sociálnej pomoci.
Časový harmonogram
Hodiny/Clock
4. marca 2024Vyhlásenie programu
Hodiny/Clock
24. marca 2024, do 24.00 hUzávierka predkladania projektov
Hodiny/Clock
25. marca – 18. apríla 2024Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami
Hodiny/Clock
19. apríla 2024Zverejnenie podporených projektov
Hodiny/Clock
máj – október 2024Realizácia podporených projektov
Hodiny/Clock
do 15. novembra 2024Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov
Ikonka sťahovania/Download icon
Podmienky programu
Grantový program Opora

V programe OPORA sa už dlhodobo snažíme podporovať projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a k aktivizácii ich potenciálu. Do roku 2023 Nadácia SPP v tomto programe prerozdelila financie na aktivity klientov vo výške vyše 1 mil. EUR. Naším zámerom je podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti. Veríme, že je možné plánovať sociálne služby tak, aby vychádzali z individuálnych potrieb klientov, viedli ich k samostatnosti a umožňovali im čo najplnohodnotnejšiu účasť na spoločenskom živote.

Za jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín považujeme tvorbu a realizáciu Individuálnych plánov rozvoja. Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď. Našim zámerom je podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami.

Čo podporíme?
Check
Zámer zvýšiť alebo zlepšiť kvalitu života konkrétneho klienta – užívateľa sociálnych služieb.
Check
Zámer zlepšiť možnosti integrácie konkrétneho klienta do spoločnosti.
Check
Zámer podporiť zručnosti klienta, ktoré povedú k vytvoreniu a udržaniu kontaktov s ľuďmi z bežného života.
Check
Zámer umožniť konkrétnemu klientovi v čo najväčšej možnej miere rozhodovať o svojom živote.
Check
Zámer poskytovať sociálne služby, ktoré budú vychádzať z individuálnych potrieb konkrétneho klienta.
Check
Zámer realizovať aktivity, ktoré budú smerovať k väčšej nezávislosti a samostatnosti konkrétneho klienta.
Check
Zámer realizovať aktivity, ktoré budú smerovať k aktivizácii konkrétneho klienta a budú zlepšovať jeho zručnosti a schopnosti.
Čo nepodporíme?
Error
Aktivity zamerané na celé zariadenie.
Error
Aktivity, ktoré nesúvisia s individuálnym plánom rozvoja klienta.
Error
Aktivity zamerané na rôzne typy medzigeneračných dialógov/stretnutí, ktoré sú zamerané na celú komunitu.
Error
Mzdové náklady zamestnancov.
Error
Prevádzkové náklady organizácie.
Error
Investičné náklady.
Error
Rehabilitačné pobyty, rehabilitačné tábory pre klientov.
Error
Nákup zdravotníckych pomôcok bez nadväzujúceho konkrétneho individuálneho plánu rozvoja klienta (popisu aktivít, ktoré klient realizuje vďaka zdravotníckej pomôcke).
Error
Náklad na zriadenie/zariadenie terapeutických miestností/učební bez nadväzujúceho konkrétneho individuálneho plánu rozvoja klienta.
Error
Mesačné poplatky do výchovných, športových, špeciálno-pedagogických a iných zariadení.
Error
Potraviny.
Error
Prenájom.
Error
Cestovné náklady.
Error
Organizáciu, ktorá bola podporená v kalendárnom roku 2024 Nadáciou SPP (nemôže sa uchádzať o podporu s ďalším projektom v inom grantovom programe).

Podporené projekty v tomto programe

Beáta M.
Podporená suma:
200 €
Pre koho:
CLAUDIANUM n.o., Modra
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Matej D.
Podporená suma:
220 €
Pre koho:
Archa, n. o., Bánovce nad Bebravou
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2023
60 000 €
80
2022
60 000 €
102
2021
60 000 €
128