Výsledky podpory v programe OPORA

Uzavreli sme aktuálny ročník grantového programu OPORA, v ktorom Nadácia SPP prerozdelí 60 tisíc eur na podporu organizácií starajúcich sa o ľudí so znevýhodnením alebo o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii. Šancu na podporu mali najmä projekty, ktoré zvýšia kvalitu života znevýhodnených a umožnia im získať čo najväčšiu samostatnosť a nezávislosť. Ku dňu uzávierky 26. marca bolo predložených do grantového programu 167 žiadostí. Po dôkladnom posúdení hodnotiacou komisiou bude podporených 80 projektov. Viac informácií a výsledky podpory nájdete na https://www.nadaciaspp.sk/programy/grantovy-program-opora/.

Nadácia SPP chce byť oporou všetkým znevýhodneným - telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodneným ľuďom, opusteným alebo inak ohrozeným deťom a mládeži, týraným ženám, či osamelým seniorkám a seniorom. Grantový program OPORA je určený pre mimovládne, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy, ale i štátne organizácie poskytujúce sociálne služby a zariadenia poskytujúce sociálne služby, ako napr. domovy sociálnych služieb, stanice SOS, denné stacionáre, chránené bývanie, či špeciálne školy.

Už od roku 2002 realizujeme rôzne vlastné grantové programy orientované na podporu a ochranu zdravia, podporu zdravotne a sociálne znevýhodnených skupín a jednotlivcov, ochranu kultúrnych hodnôt, vzdelávania, dobrovoľníctvo a podporu regiónov. Len v rámci programu OPORA sme už poskytli na pomoc ľuďom finančnú podporu 990 tisíc eur.