Etika a transparentnosť

  1. Členovia Správnej rady Nadácie SPP, jej zamestnanci a iní trvalí pracovníci a im blízke osoby a organizácie, v ktorých majú trvalý pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah, alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy, nemôžu Nadáciu SPP požiadať o grant.

  2. Členovia hodnotiacich komisií programov Nadácie SPP a im blízke osoby a organizácie, ku ktorým sú v trvalom pracovnom pomere alebo inom obdobnom vzťahu, alebo pre ktoré pracujú ako dodávatelia služieb na základe zmluvy, nemôžu požiadať o grant z programu, kde sú členmi hodnotiacej komisie.

  3. Členovia správnej rady Nadácie SPP, zamestnanci a iní trvalí pracovnici Nadácie SPP nemôžu mať finančný ani iný materiálny príjem z udelených grantov, a to v nijakej fáze projektu.

  4. Zamestnanci a iní trvalí pracovníci Nadácie SPP, členovia správnej rady Nadácie SPP, členovia poradných výborov a im blízke osoby, ktorí sú
    • a) dobrovoľnými členmi inej mimovládnej organizácie a zároveň
    • b) nemajú finančný alebo iný materiálny prospech z grantov udelených z programov Nadácie SPP pre tieto organizácie v prípade, ak sa tieto mimovládne organizácie uchádzajú o grant, nie sú v konflikte záujmov. Sú však povinní o tejto skutočnosti informovať príslušné rozhodovacie fórum a v týchto prípadoch sa nezúčastňujú na rozhodovaní.

  5. Správna rada Nadácie SPP si vyhradzuje právo individuálne posúdiť akýkoľvek iný prípad ako konflikt záujmov, ak je pravdepodobné, že prípadná podpora daného žiadateľa môže naznačovať úzke, hoci aj neformálne prepojenie medzi schvaľovacím orgánom a podporenou organizáciou, alebo ak táto podpora môže ohroziť vnímanie integrity Nadácie SPP na verejnosti.

  6. Záväzok Nadácie SPP odpovedať na akékoľvek otázky alebo podnety do 30 dní.

Poznámky:
Pod pojmom „blízka osoba“ sa v zmysle §116 Občianskeho zákonníka rozumie príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, prípadne iné osoby, v pomere rodinnom alebo obdobnom, pokiaľ ujmu, ktorú by utrpela jedna z nich, druhá dôvodne pociťovala ako svoju vlastnú.

Pod pojmom „pracovný pomer alebo iný obdobný vzťah“ sa rozumie pracovnoprávny vzťah v zmysle Zákonníka práce (zákon. č. 311/2001 Z. z. v platnom znení).

Pod pojmom „dodávatelia služieb na základe zmluvy“ sa rozumie plnenie na základe
obchodnoprávnej, či občianskoprávnej zmluvy, pri ktorom dochádza k dodaniu tovaru a/alebo služieb.