Program Opora

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už deviaty rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Do roku 2018 poskytla Nadácia SPP v tomto programe granty 695 organizáciám, ktoré dostali finančný príspevok spolu vo výške 820 998 €. 

Predložte svoj projekt

Nadácia SPP pokračuje v realizovaní grantového programu OPORA. V programe OPORA je naša podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov.

Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď.

Našim zámerom je podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami.

Celková suma určená na prerozdelenie v tomto kole je 50 000 €. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 €.

Jeden žiadateľ môže predložiť maximálne 2 projekty.

Spustenie predkladania projektov: 20. marca 2019

Uzávierka predkladania projektov je: 25. apríla 2019, do 24:00 hod.

Vyhodnotenie projektov: máj 2019

Realizácia projektov: jún 2019 november 2019

Projekt spolu s prílohami je potrebné predložiť iba elektronicky prostredníctvom online formuláru na https://nadaciaspp.egrant.sk/ najneskôr v deň uzávierky t. j. 25. apríla 2019 do 24:00 hod. Prílohy sa predkladajú naskenované prostredníctvom formulára. Nič neposielate poštou.

 Aktuálne podmienky GP OPORA 2019

 

 

Aktuálne podporené projekty

Výsledky o podpore budú zverejnené do konca mája 2019.