Program Opora

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už desiaty rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Do roku 2021 poskytla Nadácia SPP v tomto programe granty 912 organizáciám, ktoré dostali finančný príspevok spolu vo výške 930 378,00 €. 

Predložte svoj projekt

V programe OPORA sa už dlhodobo snažíme podporovať projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a k aktivizácii ich potenciálu. Našim zámerom je podporiť organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby v tom, aby uľahčili ľuďom so znevýhodnením ich plnohodnotné zapojenie sa do spoločnosti.

Za jeden z efektívnych nástrojov na dosiahnutie sociálneho začleňovania znevýhodnených skupín považujeme tvorbu a realizáciu Individuálnych plánov rozvoja. V programe OPORA je naša podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov.

Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď. Našim zámerom je podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami.

Celková suma určená na prerozdelenie v tomto kole je 60 000 €. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 €. Jeden žiadateľ môže predložiť maximálne 1 projekt. 

Žiadosti sa podávajú prostredníctvom registračného formulára zverejneného na webovej stránke: https://nadaciaspp.egrant.sk.

Uzávierka prijímania žiadostí je 2. mája 2022 o 23:59.

Podmienky grantového programu Opora 2022.

 

Aktuálne podporené projekty