Program Opora

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Chce pomôcť riešiť problémy a aktívne vytvárať príležitosti pre verejnú diskusiu. Preto už deviaty rok realizujeme grantový program na podporu znevýhodnených skupín obyvateľstva. Do roku 2017 poskytla Nadácia SPP v tomto programe granty 621 organizáciám, ktoré dostali finančný príspevok spolu vo výške 780 998 €. 

Predložte svoj projekt

Nadácia SPP pokračuje v realizovaní grantového programu OPORA. V programe OPORA je naša podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, organizáciám aj inštitúciám venujúcim sa ľuďom so špeciálnymi potrebami, ktorí sa rozhodli plánovať svoje služby podľa osobných cieľov, potrieb a schopností svojich klientov.

Pod znevýhodnenými skupinami obyvateľstva rozumieme: telesne, mentálne alebo zmyslovo znevýhodnených ľudí, opustené alebo inak ohrozené deti a mládež, týrané ženy, opustených starších ľudí, ľudí bez domova atď. Našim zámerom je podporiť tvorbu a realizáciu individuálnych plánov rozvoja osobnosti klientov v zariadeniach sociálnej starostlivosti a prispieť tak k zvyšovaniu kvality života konkrétnych ľudí so špeciálnymi potrebami.

Celková suma určená na prerozdelenie v tomto kole je 40 000€. Maximálna výška podpory na jeden projekt je 1 500 €.

Projekt spolu s prílohami je potrebné predložiť iba elektronicky prostredníctvom online formuláru na https://nadaciaspp.egrant.sk/ najneskôr v deň uzávierky t. j. 9. apríla 2018 do 24:00 hod.

Podmienky grantového programu OPORA

Kritéria posudzovania programu

 

Aktuálne podporené projekty

V grantovom programe OPORA sme v poslednom kole v roku 2018 podporili:

  • 74 žiadostí celkovou sumou 40 000 eur

Zoznam podporených projektov v roku 2018 v rámci grantového programu OPORA

O finančnej podpore rozhodovala hodnotiaca komisia v zložení:

Mgr. Peter Devínsky, Slovenská humanitná rada;

Mgr. Ľubica Vyberalová, Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím;

Mgr. Lenka Varcholová, Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Košice;

Mgr. Beáta Sklenárová, liečebná pedagogička, psychologička.