História Nadácie SPP 

 • Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Táto spoločnosť vníma Nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytuje pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách pomocou podpory rôznych projektov.
 • Zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosti meniť realitu, v ktorej žijú, ale rovnako o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú našu pomoc. Činnosť Nadácie odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti.
 • Hlavnou víziou Nadácie je preto podpora, rozvoj a ochrana, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku. Taktiež dosahov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny.

NADÁCIA SPP ZÍSKALA CERTIFIKÁT TRANSPARENTNEJ NADÁCIE

Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadačný fond Slovenských elektrárni  a Nadačný fond Telekom získali certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácii o svojej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Ten vytvorila Asociácia firemných nadácii s cieľom posilniť transparentnosť prostredia firemných nadácií a nadačných fondov.

 Prvých sedem firemných nadácií a nadačných fondov sa ziskom certifikátu Transparentná firemná nadácia/nadačný fond zaradilo medzi lídrov v transparentnosti v prostredí tretieho sektora. Certifikáty udeľuje Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov  (ASFIN) v spolupráci so spoločnosťou KPMG na Slovensku. Na podujatí Fórum firemnej filantropie ocenenia odovzdával Martin Bútora.  

Cieľom Asociácie firemných nadácií a nadačných fondov je ďalej šíriť princípy transparentnosti, o Certifikát Transparentná firemná nadácia/nadačný fond sa budú môcť uchádzať aj subjekty, ktoré nie sú členom ASFIN.

 O Asociácií firemných nadácií a nadačných fondov:

ASFIN je neformálnou platformou, ktorá vznikla v roku 2013 s cieľom prispievať k maximalizácii efektivity a transparentnosti pri dosahovaní verejnoprospešného účelu, kultivácii nadačného prostredia a podpore firemného darcovstva na Slovensku. Medzi zakladajúcich členov asociácie patrí osem významných firemných nadácií a nadačných fondov -  Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadačný fond Slovenských elektrární, Nadačný fond Telekom a Nadačný fond ZSE.

 

 

 

Nadácia SPP podporuje aktivity prioritne v týchto oblastiach:

 • Rozvoj a podpora vzdelávania
 • Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
 • Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
 • Ochrana zdravia
 • Podpora charitatívnych a filantropických aktivít
 • Regionálny a komunitný rozvoj

Víziu Nadácie napĺňame prostredníctvom poskytovania darov na:

 • charitatívne a filantropické aktivity
 • zahraničné štipendiá a dlhodobé inovatívne projekty

Prijímateľmi podpory sú najmä: 

 • mimovládne organizácie
 • jednotlivci
 • samosprávy
 • školy, univerzity 
 • ďalšie subjekty

Pre Nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jednoznačne a jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia.

Informácie o podporených projektoch sú verejne dostupné. O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie na základe odporúčaní externých expertov z hodnotiacich komisií.

Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.

Hodnoty Nadácie

Zástupcovia Nadácie sa snažia poskytnúť podporu všade tam, kde majú ľudia záujem riešiť problémy, rozvíjať nové postupy a riešenia s ohľadom na schopnosť prijímateľa daru zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť podporenej aktivity. Nadácia SPP rešpektuje tieto hodnoty: 

 • Tradícia
 • Nadácia SPP svojimi aktivitami prispieva k ochrane tradícií a kultúrnych a duchovných hodnôt.
 • Solidarita
 • Nadácia SPP svojimi aktivitami prejavuje solidaritu voči tým, ktorí o podporu žiadajú a vždy, keď je to možné, s ohľadom na pravidlá, priority a možnosti Nadácie, ich podporí.
 • Jedinečnosť
 • Nadácia SPP sa snaží byť citlivá voči potrebám rôznych skupín a jednotlivcov v spoločnosti. Život prináša rôzne problémy a výzvy. Nadácia ich priamo reflektuje a prispieva k ich riešeniu. Naša citlivosť na problémy a adresnosť podpory prináša jedinečné riešenia.

Správna rada

Predseda

 • MUDr. Jozef Dolinský 

Členovia

 • JUDr. Marián Valko
 • Ing. Michal Ďurkovič
 • Ing. Štefan Šabík

Dozorná rada

Predseda

 • Ing. Rudolf Slezák

Členovia

 • Ing. Ján Szalay 
 • Ing. Milan Hargaš

Správca Nadácie

 • Mgr. Ondrej Šebesta

Životopisy

Etický kódex

 

 

 

 

 

 

Partner Nadácie SPP

Partnerom Nadácie SPP pri napĺňaní vízie a výkone aktivít je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu (Cpf, n.o.), ktorá sa stala partnerom Nadácie na základe výberového konania v júni 2004.


Cpf, n.o., poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces, prezentuje aktivity Nadácie.
Z Centra pre filantropiu sa na aktivitách Nadácie podieľajú:

 • RNDr. Beáta Majerníková, PhD. - programová manažérka

 

Správy o použití 2%