História Nadácie SPP 

 • Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Táto spoločnosť vníma Nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytuje pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách pomocou podpory rôznych projektov.
 • Zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosti meniť realitu, v ktorej žijú, ale rovnako o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú našu pomoc. Činnosť Nadácie odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti.
 • Hlavnou víziou Nadácie je preto podpora, rozvoj a ochrana, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku. Taktiež dosahov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny.

NADÁCIA SPP ZÍSKALA CERTIFIKÁT TRANSPARENTNEJ NADÁCIE

Na Slovensku pribúdajú transparentné firemné nadácie a nadačné fondy. Asociácia firemných nadácií a nadačných fondov v spolupráci so spoločnosťou KPMG  Slovensko odovzdala na slávnostnom podujatí v bratislavskej Galérii Nedbalka certifikáty Transparentná firemná nadácia / nadačný fond  deviatim subjektom. Potvrdzuje sa tak trend, že transparentnosť a otvorenosť vo zverejňovaní informácií majú vo firemnom sektore stále dôležitejšiu úlohu. Držitelia certifikátu Transparentná firemná nadácia / nadačný fond potvrdili svoju pozíciu lídrov v transparentnosti aj v prostredí tretieho sektora. Prvýkrát v histórii Asociácie firemných nadácií certifikáty získali aj dve nečlenské organizácie.

Nadácia Orange, Nadácia Slovenskej sporiteľne, Nadácia SPP, Nadácia Tesco, Nadácia VÚB, Nadačný fond Slovenských elektrární pri Nadácii Pontis, Nadačný fond Telekom pri Nadácii Pontis a po prvýkrát aj nečlenské organizácie Nadačný fondu Accenture pri Nadácii Pontis a Nadačný fondu Baumit pri Nadácii Centra pre filantropiu získali certifikát za otvorený prístup k zverejňovaniu informácií o svojej činnosti v súlade s Kódexom transparentnej firemnej nadácie a nadačného fondu. Ten vytvorila v roku 2017 Asociácia firemných nadácií  s cieľom posilniť transparentnosť  prostredia a zaviazať firemné nadácie a nadačné fondy k systematickému a podrobnému zverejňovaniu informácií o ich činnosti nad rámec platnej legislatívy.

 

Víziou Nadácie SPP je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.

Hodnoty a poslanie Nadácie SPP

Zástupcovia Nadácie sa snažia poskytnúť podporu všade tam, kde majú ľudia záujem riešiť problémy, rozvíjať nové postupy a riešenia s ohľadom na schopnosť prijímateľa daru zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť podporenej aktivity. Nadácia SPP rešpektuje tieto hodnoty: 

 • Tradícia
 • Nadácia SPP svojimi aktivitami prispieva k ochrane tradícií a kultúrnych a duchovných hodnôt.
 • Solidarita
 • Nadácia SPP svojimi aktivitami prejavuje solidaritu voči tým, ktorí o podporu žiadajú a vždy, keď je to možné, s ohľadom na pravidlá, priority a možnosti Nadácie, ich podporí.
 • Jedinečnosť
 • Nadácia SPP sa snaží byť citlivá voči potrebám rôznych skupín a jednotlivcov v spoločnosti. Život prináša rôzne problémy a výzvy. Nadácia ich priamo reflektuje a prispieva k ich riešeniu. Naša citlivosť na problémy a adresnosť podpory prináša jedinečné riešenia

Pre Nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jednoznačne a jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia. Informácie o podporených projektoch sú verejne dostupné. O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie na základe odporúčaní externých expertov z hodnotiacich komisií.

Správna rada

Členovia

 • Ing. Adrián Ďurček - predseda Správnej rady
 • Dr.h.c. prof. Ing. Juraj Stern, PhD.
 • Ing. Peter Kollárik
 • Mgr. Ladislav Snopko
 • JUDr. Gábor  Zászlós

Dozorná rada

 Členovia

 • Ing. Milan Urban - predseda Dozornej rady
 • Ing. Ivan Gránsky
 • Mgr. Henrich Krejčí

Správkyňa Nadácie

 • Ing. Eva Guliková                                                                                                                                                                                        

Životopisy

Grantové pravidlá

Etický kódex

Partner Nadácie SPP

Partnerom Nadácie SPP pri napĺňaní vízie a výkone aktivít je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu, n.o. (Cpf, n.o.), ktorá sa stala partnerom Nadácie na základe výberového konania v júni 2004.

Cpf, n.o., poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces, prezentuje aktivity Nadácie.

Z Centra pre filantropiu, n.o. sa na aktivitách Nadácie podieľajú:

 • RNDr. Beáta Majerníková, PhD. - programová manažérka
 • Mgr. Jana Zaicová - programová koordinátorka
 • Mgr. Monika Gašparová - programová koordinátorka

 

Správy o použití 2%, výročné správy, iné prehľady