Mimoriadny grantový program Pomáhame SPPolu

Nadácia SPP chcela riešiť aktuálne problémy s nedostatkom hygienických, ochranných pomôcok, špeciálneho zdravotníckeho materiálu, špeciálneho zdravotníckeho vybavenia, navýšenia mzdových kapacít personálu starajúceho sa o fyzické osoby žijúce v zariadeniach sociálnych služieb. V programe Pomáhame SPPolu bola naša podpora určená všetkým poskytovateľom sociálnych služieb, nepodnikateľským subjektom, zariadeniam pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek a ktorí sú prijímateľmi sociálnych služieb. Nadácia SPP na grantový program Pomáhame SPPolu vyčlenila 200 000 eur, ktoré prerozdelila medzi žiadateľov.

 

Predložte si svoj projekt

Prostredníctvom mimoriadneho grantového programu „Pomáhame SPPolu“ venovala Nadácia SPP 200 000 eur poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí sa starajú o seniorov, odkázaných na pomoc iných, v  zariadeniach sociálnych služieb, poskytujúcich starostlivosť o seniorov (zariadenia pre seniorov) pobytovou formou. Cieľom programu bolo riešenie aktuálnych problémov fyzických osôb po dovŕšení dôchodkového veku, umiestnených v zariadeniach poskytujúcich sociálne služby na území Slovenska. Nadácia SPP chcela bezodkladne a veľmi rýchlo podporiť nepodnikateľské organizácie a inštitúcie poskytujúce sociálne služby na území Slovenska pre vyššie uvedené osoby.

O podporu sa mohli uchádzať nepodnikateľské právnické osoby – poskytovatelia sociálnych služieb pre fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek, ktorí realizujú sociálne služby  tzv. pobytovou formou v zariadeniach pre seniorov, v domovoch sociálnych služieb alebo v podobných zariadeniach.

Spustenie grantového programu: 20. októbra 2020
Uzávierka predkladania projektov: 16. novembra 2020
Hodnotenie a vyhodnotenie projektov: od 17. novembra 2020 - 4. decembra 2020
Realizácia projektov: december 2020 - apríl 2021
 
Nadácia SPP vyčlenila na tento účel 200 000 eur. Max. výška podpory na 1 projekt bola 5 000 eur. Predkladateľ mohol predložiť 1 projekt.
Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt bola prostredníctvom elektronického formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/.

Aktuálne podporené projekty

Nadácia SPP prostredníctvom mimoriadneho grantového programu Pomáhame SPPolu prerozdelila 200 000 eur celkovo 256 poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí sa starajú o seniorov, odkázaných na pomoc iných, v zariadeniach sociálnych služieb, poskytujúcich starostlivosť o seniorov pobytovou formou.