Grantový program Športuj aj Ty!

Šport je súčasťou zdravého životného štýlu, deťom poskytuje radosť z pohybu, sebadôveru vo vlastné schopnosti a priestor pravidelne na sebe pracovať. Šport deti formuje, učí ich dlhodobo zvládať prekážky. Učí ich víťaziť, ale aj zvládať prehry. Nadácia SPP chce podporiť deti pri športovaní vo všetkých regiónoch Slovenska.

Predložte si svoj projekt

Grantový program je zameraný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku od 6-18 rokov a ľudí so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov. Cieľom grantového programu je podpora zdravého životného štýlu detí, mládeže a ľudí so zdravotným znevýhodnením; sprístupňovanie športových a rekreačných aktivít pre deti a mládež a ľudí so zdravotným znevýhodnením; podpora domácich športových pretekov a turnajov a zlepšenie príležitostí pre mladé talenty.

Podporíme projekty zamerané na rozvoj rekreačného a výkonnostného športu; pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť; športové podujatia a aktivity a športové tábory a sústredenia. 

O finančnú podporu sa mohli uchádzať tieto subjekty:

  • športové kluby (športové organizácie: združenia, spolky a kluby, zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže);
  • telovýchovné jednoty;
  • mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy);
  • dobrovoľné hasičské zbory;
  • obce/mestá;
  • centrá voľného času.

Jeden subjekt mohol predložiť maximálne 1 projekt. 

V tomto ročníku bolo na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít  vyčlennených celkovo 90 000 eur. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt je 5 000 eur

Podmienky grantového programu Športuj aj Ty!

Termín uzávierky predkladania projektov bol 31. marec 2021, 24:00 hod. Nový projekt už nie je možné zadať do systému. Momentálne prebieha proces posudzovania predložených žiadostí. Výsledky grantového programu zverejníme 26. apríla 2021.