Podporujeme vzdelávanie detí a mládeže vďaka programu SPPravmeTo

Nadácia SPP aj tento rok spustila grantový program SPPravmeTo, prostredníctvom ktorého podporuje modernizáciu a rozširovanie vzdelávacích aktivít, ako aj skvalitňovanie procesu výučby v školských zariadeniach a organizáciách. V roku 2022 vyčlenila na podporu vzdelávania celkovo až 100 000 eur.

O finančnú podporu sa mohli uchádzať školské zariadenia, obce a mestá a občianske združenia, ktoré realizujú projekty formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Cieľom programu SPPravmeTo je podporiť inovatívne formy vzdelávania, ktoré umožňujú deťom a mládeži nielen získavať informácie dôležité pre ich život, ale aj podporiť ich vzájomné vzťahy a položiť základy úprimného záujmu o prostredie, v ktorom žijú.

Nadácia SPP vyčlenila v tomto ročníku na podporu vzdelávacích aktivít celkovo 100 000 eur a maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt, je 1500 eur. 

„Radi podporíme dobré nápady, ktoré budú spojené napríklad s vytváraním rôznych nových krúžkov, školských predstavení, divadiel či diskusných klubov. Pomôžeme v rozvoji mladých filantropov, či dobrovoľníkov, ale podporíme aj aktivity spojené s pomocou druhým prostredníctvom organizácie aukcií, jarmokov či iných aktivít, ktorých výťažok použijú pre iných, napr. pre osamelých seniorov, ľudí s mentálnym či fyzickým znevýhodnením alebo na pomoc útulkom pre zvieratá. Je dôležité, aby sa mladí ľudia naučili, že práve oni môžu pozitívne ovplyvňovať dianie okolo seba. Výber aktivít, ktoré môžu byť súčasťou projektov vhodných na čerpanie grantu, je veľmi veľký,“

hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP. 

O finančnú podporu sa môžu uchádzať školské zariadenia, a to materské, základné, stredné školy a umelecké školy,  obce a mestá, ktoré sú zriaďovateľmi škôl bez právnej subjektivity,  občianske združenia (napr. rodičovské združenia zriadené pri materskej, základnej a strednej škole)  a občianske združenia založené primárne na podporu vzdelávania na školách.  

Predkladanie žiadostí a vybrané podporené projekty na rok 2022

Podmienkou prijatia žiadosti je, aby organizácia mala vo svojich zakladacích dokumentoch zaregistrovaný verejnoprospešný účel­: „podpora vzdelávania“.

Jeden subjekt môže predložiť maximálne jeden projekt, ktorý bude realizovaný a ukončený v období do 15. júna 2023 v Slovenskej republike. 

Návrhy aktivít a žiadosti bolo možné predkladať do 2. novembra 2022 prostredníctvom registračného online formulára.

Následne hodnotiaca komisia posúdila všetky predložené žiadosti a zoznam úspešných žiadateľov je zverejnený na webstránke Nadácie SPP:

https://www.nadaciaspp.sk/programy/grantovy-program-sppravme-to/ .