Odštartovali sme nový ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka

Ministerstvo kultúry SR spolu s partnermi Nadáciou SPP, SPP a mediálnym partnerom RTVS vyhlásili ďalší, v poradí už 16. ročník súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka, ktorá motivuje, inšpiruje a podporuje vlastníkov cenných kultúrnych pamiatok v neľahkom úsilí o ich záchranu a obnovu.

Aj tento rok majú šancu majitelia národných kultúrnych pamiatok na Slovensku získať titul Fénix - Kultúrna pamiatka roka za ich prístup a prínos k ochrane a obnove kultúrneho dedičstva.

Mnohé slovenské národné kultúrne pamiatky si počas svojej existencie prešli ťažkými skúškami. Ohrozili ich živelné pohromy, vojny, požiare, ale aj necitlivé zásahy ľudských rúk a strojov a predovšetkým samotný čas. Avšak vďaka snahe dobrovoľníkov, odhodlaniu majiteľov či zanietených zástupcov samospráv, je možné ich krásu, kultúrnu i spoločenskú hodnotu a históriu povzniesť z trosiek či popola a znovu obnoviť, ako bájneho Fénixa.

O prestížnu cenu sa môžu uchádzať vlastníci národných kultúrnych pamiatok, ktoré boli obnovené, či zreštaurované v rokoch 2021 a 2022. Podmienkou prihlásenia pamiatky do súťaže je ukončenie komplexnej obnovy pamiatky alebo ukončenie obnovy ucelenej časti nehnuteľnej pamiatky.

Ministerka kultúry Slovenskej republiky na návrh odbornej poroty udelí tri ceny za čiastočnú obnovu ucelenej časti objektu pamiatky, za komplexnú obnovu alebo za výnimočný počin záchrany pamiatky.

Odborná porota má právo udeliť aj "Čestné uznanie". To môže získať právnická alebo fyzická osoba, ktorá zásadným spôsobom vstúpila do procesu obnovy pamiatky, za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky (napr. osobná angažovanosť vlastníka na záchrane pamiatky, prínos obnovy pamiatky pre spoločnosť v regióne, prínos v metodike obnovy pamiatky, autorský kolektív obnovy pamiatky, metodik krajského pamiatkového úradu a pod.). V jednom ročníku súťaže môže byť udelené najviac jedno čestné uznanie.

Ministerstvo kultúry, odborná porota a partneri súťaže majú právo navrhnúť vlastníka pamiatky, nachádzajúcej sa v procese obnovy, na udelenie titulu „Adept na cenu Fénix kultúrna pamiatka roka“.

Zároveň Nadácia SPP, ako generálny partner súťaže, udelí ocenenie "Fénix - Cena Nadácie SPP" za najkrajšiu obnovenú pamiatku, na základe online hlasovania verejnosti. To bude prebiehať od 15. marca 2023 do 14. apríla 2023 na web stránke www.kpr-fenix.sk.

Všetky ceny budú udelené počas slávnostného priameho prenosu, ktorý bude vysielať mediálny partner súťaže - televízia RTVS, na začiatku mája 2023.

Prihlasovanie do súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka

Pamiatky je možné prihlásiť do súťaže od 2. novembra 2022 do 31. januára 2023.

Prihlášku do súťaže, spolu s kompletnou dokumentáciou, je potrebné v tomto ročníku podať výhradne elektronicky a to prostredníctvom systému e-grant na stránke https://nadaciaspp.egrant.sk/.