O krok vpred vďaka Nadácii SPP!

Nadácia SPP spustila koncom októbra nový ročník grantového programu „O krok vpred“, prostredníctvom ktorého poskytne finančnú podporu ľuďom s rôznym zdravotným znevýhodnením. Z celkovej čiastky 60 000 eur získajú žiadatelia príspevok na špeciálne rehabilitácie podľa vlastného výberu až do výšky 1000 eur.

Cieľom grantového programu „O krok vpred“ je prispieť ku kvalitnejšiemu životu a dostupnej starostlivosti pre zdravotne znevýhodnených, dlhodobo chorých ľudí a tých, ktorí sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii. Nadácia SPP v rámci tohto programu podporuje aktivity, ktoré im pomôžu cítiť sa lepšie.

Program je určený na podporu jednotlivcov s rôznymi neurologickými poruchami pohybového aparátu: predčasne narodené deti, detská mozgová obrna, skleróza multiplex, stavy po úrazoch, deti a dospelí s diagnózou spinálna svalová atrofia SMA a pacienti po cievnej mozgovej príhode.

Program je určený pre jednotlivcov – fyzické osoby s trvalým pobytom na Slovensku.

Tento rok v programe po prvýkrát podporíme aj ľudí so zdravotným znevýhodnením z Ukrajiny, ktorí majú udelené dočasné útočisko. V snahe zefektívniť našu pomoc otvárame ďalší ročník „O krok vpred“ opäť v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA, ktorá nám pomáha s administráciou finančných príspevkov na rehabilitačné pobyty podporených žiadateľov, “

hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.  

Žiadosti o príspevok z grantu môžu každoročne zasielať jednotlivci alebo aj rodičia detí, ktoré bojujú s rôznymi zdravotnými problémami.

„Teší nás, že sa Nadácia SPP rozhodla s nami spolupracovať. Prostredníctvom partnerov poskytujúcich rehabilitačnú starostlivosť pomôžeme zabezpečiť aspoň časť potrebnej zdravotnej starostlivosti úspešným žiadateľom prakticky po celom Slovensku,“

dodáva predsedníčka občianskeho združenia APPA Miriam Juhanesovičová. 

Celková suma určená na prerozdelenie je 60 000 eur. Jeden žiadateľ môže získať príspevok na špeciálne rehabilitácie podľa vlastného výberu do maximálnej výšky 1 000 eur. Príspevok je možné použiť len na financovanie rehabilitačného pobytu, terapií a procedúr súvisiacich s daným rehabilitačným programom.

Žiadosti o finančný príspevok je možné podávať elektronicky do 20. novembra 2022. Žiadatelia v rámci elektronického formulára vypĺňajú základné údaje o sebe, detailný popis situácie, rodinný príjem, požadovanú sumu podpory a nemali by zabudnúť ani na výber konkrétneho rehabilitačného strediska.

Termíny uverejnenia podporených projektov v roku 2022

Po uzávierke predkladania žiadostí, hodnotiaca komisia, ktorá je zložená zo zástupcov Nadácie SPP a odborníkov na oblasť pomoci postihnutým, posúdi všetky predložené žiadosti a  5. decembra 2022 zverejní výsledky svojho rozhodnutia

„Žiadosti budú posudzované po stránke prínosov pre ľudí so zdravotným znevýhodnením, miery pomoci vybraným jednotlivcom so zmyslovým, telesným alebo mentálnym znevýhodnením, ale aj s ohľadom na reálnosť technického a finančného zabezpečenia jednotlivých aktivít,“

spresňuje Eva Guliková.

Zoznam úspešných žiadateľov bude následne zverejnený na webstránke Nadácie SPP 5. decembra 2022. 

Aktivity v rámci vybraných projektov musia byť zrealizované v období do 30. júna 2023.

Bližšie informácie o grantovom programe „O krok vpred“ nájdete na https://nadaciaspp.dev.webikon.sk/programy/grantovy-program-o-krok-vpred/