Nadácia SPP podporí v rámci grantového programu SPPravmeTo 100 zaujímavých a inovatívnych projektov

Až 100 tisíc eur rozdelila Nadácia SPP školským zariadeniam, občianskym združeniam pri materských, základných alebo stredných školách, či obciam a mestám, ktoré sú zriaďovateľmi škôl na podporu programov formálneho aj netradičného vzdelávania. Pokladáme za dôležité podporovať projekty, ktoré majú pozitívny vplyv rozvíjanie sociálnych zručností, skvalitňovanie vzájomných vzťahov mladých ľudí v komunitách, či také projekty, ktoré vzbudzujú záujem o prostredie, v ktorom mladí ľudia žijú a podieľajú sa na jeho zlepšovaní.

Do procesu hodnotenia bolo zapojených celkovo 22 externých hodnotiteľov. Aktivity podporených projektov musia byť zrealizované do 15. júna 2024. 

Podporené projekty nájdete na: SPPravmeTo - Nadácia SPP (nadaciaspp.sk)