Štartuje 17. ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka

Dňa 2. novembra 2023 odštartoval už 17. ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka. Cieľom súťaže je oceniť úsilie vlastníkov obnovených kultúrnych pamiatok za ich záujem o zachovanie kultúrneho dedičstva na Slovensku. Súťaž vyhlasuje Ministerstvo kultúry SR v spolupráci s partnermi súťaže – Nadácia SPP, Slovenský plynárenský priemysel, a.s. (SPP) a mediálnym partnerom RTVS.

O ocenenie Fénix - Kultúrna pamiatka roka sa môžu uchádzať vlastníci národných kultúrnych pamiatok, ktoré boli obnovené či zreštaurované v rokoch 2022 a 2023. Podmienkou prihlásenia do súťaže je ukončenie komplexnej obnovy pamiatky alebo ukončenie obnovy ucelenej časti nehnuteľnej pamiatky.

„Máme veľkú radosť, že každým rokom sa do súťaže zapája čoraz viac vlastníkov obnovených pamiatok na Slovenku. Darí sa nám tak napĺňať cieľ a poslanie súťaže podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok k ich obnove a oceniť ich prínos k ochrane pamiatkových hodnôt. Zároveň sa s vlastníkmi snažíme prezentovať tieto pamiatky širokej verejnosti a motivovať ju k záujmu o kultúru a kultúrne dedičstvo,“

hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Laureáti aktuálneho 17. ročníka získajú osvedčenie o udelení ceny Fénix - Kultúrna pamiatka roka spolu so soškou bájneho Fénixa priamo z rúk ministerky kultúry SR a tiež finančnú odmenu 10 000 eur od generálneho partnera súťaže - Nadácie SPP. Na návrh odbornej poroty budú udelené maximálne tri ceny za komplexnú alebo čiastočnú obnovu ucelenej časti objektu pamiatky, alebo za výnimočný počin záchrany pamiatky.

Odborná porota má právo udeliť aj „Čestné uznanie“ právnickej alebo fyzickej osobe, ktorá zásadným spôsobom vstúpila do procesu obnovy pamiatky alebo za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky. Ministerstvo kultúry, odborná porota a partneri súťaže majú tiež právo navrhnúť udelenie titulu „Adept na cenu Fénix kultúrna pamiatka roka“ vlastníkovi pamiatky, ktorá sa ešte len nachádza v procese obnovy.

„Do hlasovania o najkrajšiu obnovenú pamiatku sa bude môcť znovu zapojiť aj široká verejnosť od 13. marca do 2. apríla 2024. Na základe výsledkov online hlasovania Nadácia SPP, ako generálny partner súťaže, udelí ocenenie Fénix - Cena Nadácie SPP pamiatke, ktorá získa najviac hlasov,“

dodáva Eva Guliková.

Prihlášku do súťaže, spolu s kompletnou dokumentáciou, je potrebné podať výhradne elektronicky prostredníctvom systému e-grant na stránke https://nadaciaspp.egrant.sk/ do 31. januára 2024.

Víťazov minulého ročníka súťaže Fénix - Kultúrna pamiatka roka a ďalšie informácie môžete nájsť na www.kpr-fenix.sk.