SPPravmeTo

S cieľom podporiť rozširovanie vzdelávacích aktivít a skvalitnenie vzdelávacieho procesu vyhlasuje Nadácia SPP grantový program pre školské zariadenia, ktoré realizujú programy formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Zámerom programu je povzbudiť a motivovať mladých ľudí k aktívnemu záujmu/postoju o prostredie, v ktorom žijú, rozvíjať ich sociálne zručnosti a podporiť vzájomné vzťahy (v komunite). Širším cieľom programu je podnietiť intenzívnejšie prepájanie, spoluprácu a budovanie vzťahov v trojuholníku škola (učitelia, manažment školy) - rodina (žiak, rodičia) - komunita (obec, MVO, lokálne osobnosti, atď.) a otváranie sa škôl podnetom zvonka. Svoju pomocnú ruku dlhodobo podávame organizáciám, ktoré rozvíjajú zručnosť mladých ľudí kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby. 

Predložte si svoj projekt

Grantový program SPPravmeTo je príležitosťou získať finančnú podporu na budovanie pozitívneho vzťahu detí a mladých ľudí k prostrediu v ktorom žijú a dávať im príležitosť podieľať sa na jeho zlepšovaní/riešení problémov. Grantový program podporí aktivity realizované počas vyučovacieho procesu i mimo vyučovacieho procesu.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať školské zariadenia: základné, stredné školy a umelecké školy. V tomto ročníku sme na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčlenili celkovo 150 000 eur. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt je 1500 eur. Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt je prostredníctvom elektronického formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/, preto prosíme nič neposielajte vytlačené poštou. Venujte dostatočnú pozornosť jeho správnemu vyplneniu, aby sme od vás získali všetky potrebné informácie. Finálnu verziu projektu si môžete uložiť vo formáte PDF, alebo vytlačiť. Po finálnom odoslaní už nie je možné vo vašom projekte nič meniť ani dopĺňať.

Všetko je potrebné zrealizovať najneskôr do termínu uzávierky t. j. do 25. októbra 2021 do 24.00 h. Momentálne prebieha posudzovanie predložených žiadostí. Výsledky grantového programu zverejníme 15. novembra 2021.
 
 

Aktuálne podmienky grantového programu SPPravmeTo 

Podporené projekty v minulosti

Aktuálne podporené projekty