Program O krok vpred

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých.

Zámerom programu bolo aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých detskou mozgovou obrnou - DMO.

V snahe zefektívniť našu pomoc pokračovala Nadácia SPP aj v tomto roku v spolupráci s Nadáciou ADELI. Nadácia ADELI poskytuje pomoc pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientom postihnutých detskou mozgovou obrnou. V rámci našej partnerskej spolupráce bolo našim zámerom podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať  im na liečbu v ADELI Medical Center.

Predložte svoj projekt

Prijímanie a administrácia žiadostí predložených do Nadácie SPP prebiehalo priebežne do 4. októbra 2019 do 24:00 hod. Žiadatelia budú o rozhodnutí Výberovej komisie informovaní písomne najneskôr do 31. októbra 2019. K uvedenému termínu bolo možné predkladať žiadosti o príspevok na rehabilitácie, ktoré sa uskutočnia od 1. novembra 2019 do 31. júla 2020. Prihlasovanie žiadostí prebiehalo výlučne elektronicky na https://nadaciaspp.egrant.sk/.

Podmienky grantového programu O krok vpred

 

Aktuálne podporené projekty

V roku 2019 prijala Nadácia SPP do uzávierky programu O krok vpred 182 žiadostí. Celková suma určená na tento program bola 60 000 € a bola v plnej miere prerozdelená medzi 48 podporených žiadostí. Zo žiadostí boli vybraní 15-ti náhradníci. O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie SPP v zložení: RNDr. Beáta Majerníková, PhD. a zástupcov Nadácie ADELI, Mgr. Hana Mlkvá a PaedDr. Zuzana Šmachová.

Zoznam podporených žiadostí 2019