Nadácia SPP už vie, kto pomôže vyčerpať nevyčerpateľnú energiu detí

Nadácia SPP vyčlenila až 200 tisíc eur na podporu projektov rozvíjajúcich šport a pohyb detí a mládeže a ľudí so zdravotným znevýhodnením vo všetkých regiónoch Slovenska. Do grantového programu „Športuj aj Ty!" sa tento rok prihlásilo 661 žiadostí, najviac z Bratislavského a Žilinského kraja. Po posúdení odbornej komisie zloženej z 22 hodnotiteľov získa podporu od Nadácie SPP 162 projektov, vďaka ktorým bude športovať viac ako 30 tisíc detí a mladých ľudí.

Spôsob ako vyčerpať nevyčerpateľnú energiu detí a mládeže ponúka množstvo organizácií, ktoré mali opäť možnosť uchádzať sa o podporu v grantovom programe „Športuj aj Ty!“. Do tohtoročného kola programu predkladali od 22. februára až do 15. marca svoje projekty športové kluby, telovýchovné jednoty, mimovládne organizácie, dobrovoľné hasičské zbory, centrá voľného času, ale aj samosprávy, mestá a obce. Predkladatelia mohli získať príspevok na úhradu cestovných a ubytovacích nákladov v rámci športových turnajov a pretekov, realizovaných na Slovensku, nákladov na občerstvenie a stravu na sústredeniach, či náklady na lekársky a hasičský dozor.

Cieľom Nadácie SPP je podporiť zmysluplné projekty spojené s rozvojom rekreačného a výkonnostného športu detí a mádeže, ich pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť, športové podujatia, športové tábory a sústredenia. V rámci grantového programu sú projekty posudzované viacerými hodnotiacimi komisiami, zloženej z odborníkov z mnohých relevantných oblastí ako šport, vzdelávanie a školstvo, podpora a starostlivosť o znevýhodnených alebo filantropia. Z predložených žiadostí bolo 54 žiadostí zameraných na podporu pohybu mladých ľudí so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov.

Výsledky a všetky bližšie informácie o grantovom programe nájdu záujemcovia na webe Športuj aj Ty! - Nadácia SPP (nadaciaspp.sk).