Nadácia SPP spúšťa Mimoriadny grantový program pre Banskú Štiavnicu

Nadácia SPP vyčlenila 150 tisíc eur na podporu obnovy kultúrneho dedičstva v Banskej Štiavnici, poškodeného v dôsledku ničivého požiaru. O financie z mimoriadneho grantového programu môžu od dnešného dňa žiadať tie organizácie, ktorých sa priamo dotkla živelná pohroma.

„Reagujeme na situáciu v Banskej Štiavnici, kde 18. marca 2023 prišlo k požiaru, ktorý postihol kultúrne organizácie a iné inštitúcie a pripravil nás o vzácne kultúrne a historické dedičstvo, resp. došlo k jeho poškodeniu v rámci likvidácie tohto požiaru,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Dodala, že investície do základnej infraštruktúry v dotknutých budovách sa už úspešne realizujú a Nadácia SPP predpokladá, že prišiel vhodný čas, aby poskytla finančnú podporu smerujúcu k rozšírenej eliminácii negatívnych následkov požiaru. Nadácia chce  motivovať žiadateľov nielen k obnove pôvodného stavu, ale aj k implementácii atraktívnejšej formy prezentácie zbierok, umeleckých diel a expozícií.

Celkovo je v grantovom programe vyčlenených 150 tisíc eur.

„Maximálna výška podpory na jeden projekt je 40 tisíc eur a môžu sa o ňu uchádzať len tie nepodnikateľské subjekty – organizácie, ktoré boli priamo zasiahnuté požiarom, a ktorých činnosť je zameraná na oblasť kultúry, umenia a vzdelávania,“ vysvetľuje Eva Guliková.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať:

  • Mimovládne organizácie: občianske združenia, nadácie, neziskové organizácie, neinvestičné fondy,
  • Školské zariadenia: školy, univerzity, vysoké školy, vzdelávacie a výchovné zariadenia, centrá voľného času;
  • Kultúrne inštitúcie: múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská a pod.

Príspevok z grantového programu Nadácie SPP môžu organizácie získať na náklady spojené s odstraňovaním následkov požiaru:

  • Obnovenie obsahu a vybavenia vnútorných priestorov (obnova inventáru, doplnenie vybavenia, obnova a doplnenie knižných zbierok a umeleckých diel).
  • Sanačné a reštaurátorské práce (čistenie hudobných nástrojov, ošetrenie diel a zbierok, konzervovanie a reštaurovanie diel, čistenie exponátov, upratovacie práce, zabezpečovacie práce).
  • Vytvorenie nových expozícií (dizajn expozície, vybudovanie nových stálych expozícií, koncept a projektová dokumentácia).

Nadácia SPP vyhlasuje Mimoriadny grantový program pre Banskú Štiavnicu 9. októbra 2023. Organizácie môžu prekladať projekty do 2. novembra 2023 výhradne online cez stránku https://nadaciaspp.egrant.sk/.

Podporení žiadatelia, ktorí budú zverejnení 20. novembra 2023, budú mať povinnosť predložiť Nadácii SPP záverečnú správu o realizácii projektu, vrátane detailného vyúčtovania do 15 dní od ukončenia projektu, najneskôr však do 31. júla 2024.

„Ambíciou tohto grantového programu je motivovať žiadateľov, aby prostredníctvom finančného príspevku nereplikovali pôvodný stav pred požiarom, ale aby došlo k zvýšeniu úrovne, kvality obnovených priestorov, zbierok, expozícií a k vytvoreniu podmienok pre zvýšenie ich interaktivity zodpovedajúcej súčasným požiadavkám,“ dodáva Eva Guliková.