Nadácia SPP pomôže vyčerpať nevyčerpateľnú energiu vašich detí

Hľadáte spôsob ako vyčerpať nevyčerpateľnú energiu vašich detí? Prihláste svoj projekt do grantového programu Nadácie SPP „Športuj aj Ty!“ a my vám s tým pomôžeme. Na  podporu  projektov rozvíjajúcich šport a pohyb detí a mládeže a ľudí so zdravotným znevýhodnením vo všetkých regiónoch Slovenska je vyčlenených až 200 tisíc eur. Maximálna výška podpory na projekt je 3 tisíc eur. Organizácie môžu svoje projekty predkladať elektronicky do 15. marca 2023.

Šport a pohyb sú v dnešnej dobe mimoriadne dôležité. Posilňujú imunitu, znižujú stres a v prípade detí podporujú zdravý vývin tak v telesnej ako aj duševnej oblasti. Šport je súčasťou zdravého životného štýlu, deťom poskytuje radosť z pohybu, dôveru vo vlastné schopnosti a priestor pravidelne na sebe pracovať. Aj preto sa Nadácia SPP, ktorú pred 20 rokmi založila spoločnosť SPP, rozhodla vyhlásiť nové kolo grantového programu „Športuj aj Ty!“.

Program je zameraný na rozvoj športu a pohybu pre deti a mládež od 6 do 18 rokov a ľudí so zdravotným znevýhodnením vo veku od 6 do 26 rokov. Do programu Športuj aj Ty! sa môžu prihlásiť športové kluby, telovýchovné jednoty, mimovládne organizácie, dobrovoľné hasičské zbory, centrá voľného času, ale aj  samosprávy, mestá a obce.

„Šport deti formuje a učí ich dlhodobo zvládať prekážky. Učí ich tiež víťaziť, ale aj zvládať prehry,“ uviedla Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP. „Sme preto pripravení podporiť zmysluplné projekty spojené s rozvojom  rekreačného a výkonnostného športu detí a mádeže, ich pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť, športové podujatia, športové tábory a sústredenia,

spresňuje Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP. 

V rámci grantového programu je možné získať príspevok na úhradu cestovných a ubytovacích nákladov na športové turnaje a preteky, realizované na Slovensku podobne ako náklady na občerstvenie a stravu na sústredeniach, či náklady na lekársky a hasičský dozor.

Jednotlivé projekty posúdime nielen z pohľadu ich realizovateľnosti a finančnej efektívnosti, ale aj z pohľadu splnenia cieľov grantu. V súčasnej postcovidovej dobe dobe je pre nás veľmi dôležité, aby sme povzbudzovali deti a mládež k športovaniu a pomáhali im rozvíjať ich pohybové zručnosti. Rovnako veríme, že peniaze z grantu pomôžu aj mladým ľuďom so zdravotným znevýhodnením, ktorí sú často tí najväčší bojovníci, ktorí nás učia nevzdávať sa,“

uzatvára Eva Guliková.

Grantový program „Športuj aj Ty!“ nie je určený na úhradu nákladov spojených s režijnými nákladmi žiadateľov (napr. prenájmy, energie, mzdy), rekonštrukciu ihrísk, športových objektov, či zabezpečenie tlače propagačných materiálov. Výzva na predkladanie projektov sa nevzťahuje na materské, základné a stredné školy, rodinné a materské centrá.

Všetky bližšie informácie o grantovom programe nájdu záujemcovia na webe Športuj aj Ty! - Nadácia SPP (nadaciaspp.sk).

Žiadosti o podporu je možné predložiť len elektronicky, prostredníctvom registračného formulára zverejneného na webstránke https://nadaciaspp.egrant.sk/ do 15. marca 2023, do polnoci.

Aktivity projektov musia byť zrealizované v období do 30. septembra 2023.