Rekultivácia zelene v obci Dúbravka

Východoslovenská obec Dúbravka zaradila medzi svoje hlavné rozvojové body v roku 2022 aj rekultiváciu a výsadbu zelene. Cieľom projektu bolo navrátiť stromy a kríky do rôznych častí obce. O naplánovanie lokalít a druhov drevín k výsadbe sa postaral krajinný architekt.

Cieľom tohto projektu bolo prinavrátenie zelene a oživenie verejných priestorov v obci. Vysadené rastliny majú slúžiť nielen ako dekorácia, ale aj ako zdroj čistejšieho vzduchu, prirodzeného tienenia a zadržiavania vlahy. V rámci tohto projektu sa podarilo obnoviť výsadbu drevín po predchádzajúcich nevyhnutných výruboch.

Projektant vytipoval vhodné lokality a druhy drevín k výsadbe. Podmienkou bola prevaha listnatých stromov, a aby to boli pôvodné dreviny ako dub, buk, javor, hrab, breza alebo moruša a okrasné kry. Ihličnaté stromy neboli vhodné pre tento typ lokality a podnebia.

Nadácia SPP poskytla finančné prostriedky na zaobstaranie drevín a materiálu na výsadbu. Vďaka projektu vysadili zeleň v centre obce Dúbravka pri ihrisku, v priestoroch materskej školy, v parku pri obecnom úrade a na pažiti.

Finančné prostriedky z Programu podpory partnerstiev boli v projekte použité na:

• zaobstaranie drevín a doplnkového materiálu.