Kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre

Kostol sv. Jána Krstiteľa v Modre je národnou kultúrnou pamiatkou. Počas jedenástich rokov bola zrealizovaná celková obnova jeho exteriéru, interiéru, mobiliáru a všetkých detailov na zodpovedajúcej kvalitatívnej úrovni pod odborným dohľadom Krajského pamiatkového úradu Bratislava.

História kostola siaha do 2. polovice 13. storočia. Historické dokumenty udávajú, že jeho prvými stavebníkmi boli pravdepodobne členovia významného rodu Hederikovcov, známi aj ako páni z Kyseku (Köszegu). V súčasnosti kostol spoluvytvára južný okraj pamiatkovej zóny mesta Modra a patrí pod miestnu farnosť Rímskokatolíckej cirkvi.

Kostol bol pred začiatkom obnovy v silne narušenom stave a mal poškodenie strechy. Enormné zavlhčenie stavby spôsobené nefunkčným odvodňovacím systémom spôsobovalo deštrukciu stavby. Príčinou bolo najmä zhromažďovanie dažďovej vody pod budovou kostola. Komplexná obnova kostola do dnešnej podoby prišla v hodine dvanástej a začala sa vďaka iniciatíve občianskeho združenia Záchrany cirkevných pamiatok v Modre v roku 2010.

Celková obnova pamiatky bola realizovaná tradičnými stavebnými technológiami s ohľadom na zachovanie historických remeselných postupov a autenticity objektu. Obnovou prešla strecha s krovom a štítmi, nasledovala sanácia zavlhnutých múrov a odvodnenie kostola. Počas výkopových prác bolo objavené dvojpriestorové osárium, základy gotickej veže, ale aj zaujímavý nález hracej kocky. Vzácnym objavom sú nástenné maľby z konca 13. a 14. storočia. Tejto vrstve však predchádzali o niečo staršie maľby v podobe fragmentu sediacej korunovanej postavy v žehnajúcom geste a výjavu s apoštolmi v arkádach. Na mieste severného bočného oltára boli objavené stopy po baldachýnovom oltári z 1. polovice 14. storočia. Maľby boli zdigitalizované špecializovaným oddelením Pamiatkového úradu SR a odborne zreštaurované.

Výsledkom jedenásťročnej obnovy je jedinečná sakrálna stavba, ktorá je skvelým príkladom spolupráce dobrovoľníkov z miestnej komunity, jednotlivcov, odborníkov a viacerých inštitúcií.

Kostol je sprístupnený všeobecnej i odbornej verejnosti, ako aj veriacim pri sviatkoch, pútnikom, návštevníkom cintorína i návštevníkom hrobu Ľ. Štúra.

Národná kultúrna pamiatka KOSTOL sv. JÁNA KRSTITEĽA, MODRA, získala v roku 2021 cenu Kultúrna pamiatka roka - Fénix, za obnovu/reštaurovanie objektu národnej kultúrnej pamiatky alebo jeho ucelenej časti. Cena bola udelená za príkladnú obnovu a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky.

Súčasťou ocenenia bola finančná odmena 10 000 eur od Nadácie SPP, generálneho partnera súťaže.