SPPravmeTo

School girl
Výška podpory
1 500 € / projekt
celková suma grantového programu: 100 000 €
Pre koho?
Check
školské zariadenia: materské, základné a stredné školy (štátne, súkromné, cirkevné), umelecké školy (štátne aj súkromné)
Check
obce a mestá: predkladajú projekty len v prípade, že sú zriaďovateľmi škôl
Check
občianske združenia: rodičovské združenia zriadené pri materskej škole, základnej škole a strednej škole
Check
občianske združenia založené primárne na podporu vzdelávania na školách (materských, základných, stredných)
Časový harmonogram
Hodiny/Clock
do 15. júna 2024Realizácia podporených projektov (čerpanie finančného príspevku)
Hodiny/Clock
do 30. júna 2024Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov
Ikonka sťahovania/Download icon
Podmienky programu
Grantový program SPPravmeTo
Grantový program SPPravmeTo bude opäť spustený na jeseň 2024. Prispievame k rozvoju spoločnosti prostredníctvom aktívnej podpory školských zariadení.

Prispievame k rozvoju spoločnosti prostredníctvom aktívnej podpory školských zariadení a organizácií.

S cieľom podporiť rozširovanie vzdelávacích aktivít a skvalitnenie vzdelávacieho procesu vyhlasuje Nadácia SPP grantový program pre školské zariadenia a organizácie, ktoré realizujú programy formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Zámerom programu je povzbudiť a motivovať mladých ľudí k aktívnemu záujmu/postoju o prostredie, v ktorom žijú, rozvíjať ich sociálne zručnosti a podporiť vzájomné vzťahy (v komunite).

Grantový program SPPravmeTo je príležitosťou získať finančnú podporu na budovanie pozitívneho vzťahu detí a mladých ľudí k prostrediu v ktorom žijú a dávať im príležitosť podieľať sa na jeho zlepšovaní/riešení problémov.

Čo podporíme?
Check
Dlhodobé projekty a krátkodobé jednorazové. Očakávame však, že budú obsahovať originálne, neodskúšané i overené postupy.
Check
Projekty spolupráce školských zariadení s mimovládnymi organizáciami.
Check
Projekty, ktoré aktivujú a motivujú deti a mladých ľudí k záujmu o prírodné a technické vedy, k identifikácii riešení smerujúcich k udržateľnosti.
Check
Aktivity, ktoré prebiehajú počas i mimo vyučovacieho procesu.
Check
Projekt môže podporovať spoluprácu medzi jednotlivými školami, inými inštitúciami v komunite.
Check
Projekty obsahujúce zážitkové a projektové vzdelávanie zamerané na rozvoj zručností, smerujúcich k aktívnemu zapájaniu detí a mládeže do diania v ich okolí/aktívnemu záujmu o dianie v ich okolí, podporujúce dobrovoľníctvo mladých ľudí a filantropické myslenie.
Check
Projekty, ktorých aktivity sú priamo prepojene s dianím v komunite.
Check
Výstupom projektu môže byť aj príručka s realizovanými aktivitami, ktorá môže byť inšpiráciou pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie.
Check
Projekty s konkrétnymi inovatívnymi aktivitami, ktoré majú verejnoprospešný charakter.
Check
Majú jasne zadefinovanú cieľovú skupinu, ktorá bude mať úžitok z realizácie a výsledkov projektu.
Check
Základné aktivity projektu sú doplnené aj o dobrovoľnícke aktivity.
Check
Požadované finančné prostriedky musia byť v priamej súvislosti s cieľmi a aktivitami projektu. Mali by byť zvolené tak, aby mali priamy vplyv a prínos na prácu žiakov, študentov, detí a mládeže. Honorár pre externý odborný personál môže byť max. 10 % z celkovej požadovanej sumy.
Check
Projekt bude realizovaný v Slovenskej republike.
Čo nepodporíme?
Error
Študijné pobyty, výskumné a vedecké projekty.
Error
Rekonštrukcie budov (napr. výmena okien, podláh, oprava strechy, oprava sociálnych zariadení a pod.).
Error
Budovanie infraštruktúry (rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie chodníkov, osvetlenia a pod.
Error
Projekty zamerané na vybudovanie, rozvoj, skvalitnenie a obnovu verejných priestorov, športovísk, detských ihrísk a parkov; samoúčelný nákup zariadenia, na ktorý sa neviažu verejnoprospešné a dobrovoľnícke aktivity.
Error
Rekonštrukcie národných kultúrnych pamiatok.
Error
Projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním; zveľaďovanie súkromného majetku fyzických osôb (aj za verejnoprospešným účelom).
Error
Projekty, na realizácii ktorých predkladateľ nebude aktívne participovať.
Error
Projekty realizované v zahraničí.
Error
Projekty predložené podnikateľským subjektom, fyzickými osobami a neformálnymi skupinami.

Podporené projekty v tomto programe

Voda pre našu zeleň
Podporená suma:
1350 €
Pre koho:
Základná škola s materskou školou, Udiča 248
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Európa na tanieri
Podporená suma:
1170 €
Pre koho:
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Nábrežie J. Kalinčiaka 1, Prievidza
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2023
100 000 €
100
2022
100 000 €
105
2021
110 000 €
100