Podpora znevýhodnených

Prispievame k skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporujeme  aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých.

V programe OPORA podporujeme projekty, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, ktorí sú znevýhodnení, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a aktivizácii ich potenciálu. Program O krok vpred je zameraný na podporu jednotlivcov s postihnutím a rodín s postihnutými deťmi.

Grantové programy v oblasti podpory znevýhodnených