Grantový program Športuj aj Ty!

Šport je súčasťou zdravého životného štýlu, deťom poskytuje radosť z pohybu, sebadôveru vo vlastné schopnosti a priestor pravidelne na sebe pracovať. Šport deti formuje, učí ich dlhodobo zvládať prekážky. Učí ich víťaziť, ale aj zvládať prehry. Nadácia SPP chce podporiť deti pri športovaní vo všetkých regiónoch Slovenska.

Predložte si svoj projekt

Šport je súčasťou zdravého životného štýlu, deťom poskytuje radosť z pohybu, sebadôveru vo vlastné schopnosti a priestor pravidelne na sebe pracovať. Šport deti formuje, učí ich dlhodobo zvládať prekážky. Učí ich víťaziť, ale aj zvládať prehry. Nadácia SPP podporí deti pri športovaní vo všetkých regiónoch Slovenska. Grantový program je zameraný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku od 6-18 rokov pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov.

Podporíme projekty zamerané na:

  • rozvoj rekreačného a výkonnostného športu;
  • pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť;
  • športové podujatia a aktivity;
  • športové tábory a sústredenia.

O finančnú podporu sa mohli uchádzať tieto subjekty:

  • športové kluby (športové organizácie: združenia, spolky a kluby, zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže);
  • telovýchovné jednoty;
  • mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy);
  • dobrovoľné hasičské zbory;
  • obce/mestá;
  • centrá voľného času.

Jeden subjekt mohol predložiť maximálne 1 projekt. V tomto ročníku bolo na  podporu  verejnoprospešných  projektov  a aktivít  vyčlenených  celkovo  200 000 eur. Maximálna výška podpory, ktorú mohla organizácie získať na jeden projekt bola 3 000 eur.

Podmienky grantového programu Športuj aj Ty!

Aktuálne výsledky grantového programu Športuj aj Ty! 

 

Aktuálne podporené projekty

Podporené projekty v minulost