SPPravmeTo 2019

Druhý ročník grantového programu SPPravmeTo, chcel pomôcť aktivovať a motivovať deti a mládež (6 -19 rokov) k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov.

Predložte si svoj projekt

Grantový program SPPravmeTo bol príležitosťou pre školy, centrá voľného času, centrá environmentálnej výchovy, detské a školské kluby získať finančnú podporu s cieľom urobiť niečo pozitívne pre rozvoj osobnosti dieťaťa, mladého človeka či celej komunity. Svoju pomocnú ruku dlhodobo podávame organizáciám, ktoré rozvíjajú zručnosti detí a mládeže, kriticky myslieť a komunikovať svoje potreby.

Podporíme projekty zamerané na:

  • Podporu rozvoja životných zručností detí a mladých ľudí mimo vyučovacieho procesu,
  • Podporu mladých filantropov či dobrovoľníkov,
  • Podporu zdravého životného štýlu,
  • Rozvoj možností pre zmysluplné trávenie voľného času pre deti a mládež,
  • Podporu ekovýchovy,
  • Rozvíjať efektívne spôsoby spolupráce detí, rodičov, učiteľov a komunity.

V tomto ročníku bolo na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčlenených celkovo 60 000 eur.

Maximálna výška podpory, ktorú mohli organizácie získať na jeden projekt bola 1 500 eur.

Minimálna výška finančného príspevku na 1 projekt: 800 eur.

Jediná možnosť ako prihlásiť a predložiť váš projekt bola prostredníctvom elektronického formulára na: https://nadaciaspp.egrant.sk/

Všetko bolo potrebné zrealizovať najneskôr do termínu uzávierky t. j. do 9. mája 2019, 24.00 h.

Podmienky GP SPPravmeTo 2019

Podporené projekty v minulosti

Aktuálne podporené projekty