Vzdelávanie

Podporujeme ambiciózne projekty v získavaní kvalitného vzdelávania. Prispievame k rozvoju spoločnosti prostredníctvom aktívnej podpory partnerských projektov viacerých mimovládnych organizácií a škôl. 

Partnerské projekty

Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu cieľov Nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť, prípadne modelový charakter vo svojom regióne a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí. 

Konzultácie v partnerských projektoch poskytujeme výlučne telefonicky na: +421 907 987 981, alebo emailom: projekty@nadaciaspp.sk, bea@nadaciaspp.sk.

SPPravmeTo

Vybrali sme 45 najlepších projektov v rámci Slovenska, ktoré podporíme celkovou sumou 40 000 €. Ďakujeme všetkým za vynaloženú energiu a úspešným žiadateľom prajeme, aby ich projekty slúžili čo najdlhšie.

Zoznam podporených projektov SPPravmeTo 2018

O finančnej podpore rozhodovala komisia v zložení: Mgr. Juraj Čúzy, špeciálny pedagóg; Mgr. Ľubica Oreská, zástupca SPP; Mgr. Lucia Capová, zástupca SPP; Mgr. Zuzana Thullnerová, špeciálna pedagogička; Mgr. Radka Hrnčiarová, OZ Kaspián; Mgr. Andrea Tóthová, CZŠ Narnia; Mgr. Lenka Bradňanská, CZŠ Narnia a RNDr. Beáta Majerníková, PhD. Nadácia SPP.

Cieľom nového grantového programu SPPravmeTo bolo pomôcť motivovať deti a mladých ľudí vo veku 6 až 19 rokov k aktívnemu postoju k prostrediu, v ktorom žijú, k rozvíjaniu sociálnych a pohybových zručností a k podpore ich vzájomných vzťahov. Nadácia SPP sa preto rozhodla podporiť zaujímavé verejnoprospešné aktivity pre deti a mladých ľudí na Slovensku. 

Podmienky grantového programu SPPravmeTo