Program O krok vpred

Nadácia SPP sa pomocou svojich programov snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí s postihnutím, ľudí v nepriaznivej sociálnej situácii a preto podporuje aktivity zamerané na zlepšenie podmienok života jednotlivcov so zmyslovým, zdravotným postihnutím alebo dlhodobo chorých.

Zámerom programu je aj naďalej podporovať sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, najmä jednotlivcov postihnutých detskou mozgovou obrnou - DMO.

V snahe zefektívniť našu pomoc pokračujeme aj v tomto roku v spolupráci s Nadáciou ADELI, ktorá poskytuje pomoc pacientom s pohybovými poruchami neurologického pôvodu, najmä pacientom postihnutých detskou mozgovou obrnou. V rámci našej partnerskej spolupráce je našim zámerom podporovať žiadateľov v núdzi a prispievať  im na liečbu v ADELI Medical Center.

Predložte svoj projekt

Žiadosti o podporu môžu predkladať jednotlivci - fyzické osoby elektronicky, ktorí majú záujem absolvovať rehabilitačný program v ADELI Medical Centre a sú to:

jednotlivec – fyzická osoba

jednotlivec – rodič dieťaťa

Celková suma určená na prerozdelenie v rámci spolupráce s Nadáciou ADELI je 60 000 EUR.

Jeden žiadateľ môže získať príspevok na rehabilitačný pobyt v centre do maximálnej výšky 2 000 EUR.

Príspevok je možné použiť len na financovanie rehabilitačného programu.

Časový harmonogram:

6. septembra 2019 -  Otvorenie programu

Zverejnenie informácií a podmienok programu na web stránke a facebooku Nadácie SPP a Nadácie ADELI.

4. októbra 2019 - Uzávierka prijímania žiadostí

Prijímanie a administrácia žiadostí predložených do Nadácie SPP prebieha priebežne do 4. októbra 2019 do 24:00 hod. Žiadatelia budú o rozhodnutí Výberovej komisie informovaní písomne najneskôr do 31. októbra 2019. K uvedenému termínu je možné predkladať žiadosti o príspevok na rehabilitácie, ktoré sa uskutočnia od 1. novembra 2019 do 31. júla 2020. Prihlasovanie žiadostí prebieha výlučne elektronicky na https://nadaciaspp.egrant.sk/.

Podmienky grantového programu O krok vpred

 

Aktuálne podporené projekty

V roku 2018 prijala Nadácia SPP do uzávierky programu O krok vpred 186 žiadostí. Celková suma určená na tento program bola 50 000 € a bola v plnej miere prerozdelená medzi 39 podporených žiadostí. Zo žiadostí boli vybraní 11 náhradníci. O podpore projektov rozhodovala hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov Nadácie SPP v zložení: RNDr. Beáta Majerníková, PhD. a zástupcov Nadácie ADELI, Mgr. Silvia Lacková a PaedDr. Zuzana Šmachová.

Zoznam podporených žiadateľov nájdete tu.

Podporené projekty v minulosti