Grantový program SPPravmeTo

S cieľom podporiť rozšírenie vzdelávacích aktivít a skvalitnenie vzdelávacieho procesu vyhlasuje Nadácia SPP grantový program pre školské zariadenia a organizácie, ktoré realizujú programy formálneho aj neformálneho vzdelávania detí a mládeže. Zámerom programu je povzbudiť a motivovať mladých ľudí k aktívnemu záujmu/postoju o prostredie, v ktorom žijú, rozvíjať ich sociálne zručnosti a podporiť vzájomné vzťahy (v komunite). Širším cieľom programu je podnietiť intenzívnejšie prepájanie, spoluprácu a budovanie vzťahov v trojuholníku škola (učitelia, manažment školy) - rodina (žiak, rodičia) - komunita (obec, MVO, lokálne osobnosti, atď.) a otváranie sa škôl podnetom zvonka.

Predložte si svoj projekt

Grantový program SPPravmeTo je príležitosťou získať finančnú podporu na budovanie pozitívneho vzťahu detí a mladých ľudí k prostrediu v ktorom žijú a dávať im príležitosť podieľať sa na jeho zlepšovaní/riešení problémov. Grantový program podporí aktivity realizované počas vyučovacieho procesu i mimo vyučovacieho procesu.

O finančnú podporu sa mohli uchádzať: školské zariadenia: materské, základné a stredné školy (štátne, súkromné, cirkevné), umelecké školy (štátne aj súkromné); obce a mestá: predkladajú projekty len v prípade, že sú zriaďovateľmi škôl (materských, základných a stredných škôl) bez právnej subjektivity; občianske združenia: rodičovské združenia zriadené pri materskej škole, základnej škole a strednej škole; občianske združenia založené primárne na podporu vzdelávania na školách (materských, základných, stredných). Podmienkou prijatia žiadosti bolo, aby organizácia mala vo svojich zakladacích dokumentoch zaregistrovaný verejnoprospešný účel „podpora vzdelávania“.

V tomto ročníku sme na podporu verejnoprospešných projektov a aktivít vyčlenili celkovo 100 000 eur. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt je 1500 eur. Uzávierka programu bola 02. novembra 2022 o 23:59 hod.

Prijímanie žiadostí do grantového programu SPPravmeTo je ukončené.  

Aktuálne výsledky programu SPPravmeTo. 

Podporené projekty v minulosti

Aktuálne podporené projekty

2022: Výsledky grantového programu sú už známe.