Cena Pamiatka roka Fénix

Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Cieľom súťaže je oceniť z hľadiska prínosu pre ochranu pamiatkových hodnôt:

a) prípravu a realizáciu obnovy/reštaurovania kultúrnych pamiatok

b) prípravu a realizáciu obnovy historického prostredia na území pamiatkových zón a pamiatkových rezervácií (ďalej len „pamiatkové územia“).

Prehľad ocenených projektov