Laureáti ocenení v súťaži Kultúrna pamiatka roka 2018-2019

Cieľom súťaže Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix je oceniť ochranu pamiatkových hodnôt, obnovu, reštaurovanie kultúrnych pamiatok a historického prostredia. Vyhlasovateľom 14. ročníka súťaže bolo Ministerstvo kultúry SR. SPP a Nadácia SPP sú dlhoročnými partnermi súťaže Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix. Poslaním súťaže je podporovať zodpovedný prístup vlastníkov národných kultúrnych pamiatok a predstaviteľov samosprávy miest a obcí k ochrane kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky. Víťazi súťaže dostávajú okrem titulu Kultúrna pamiatka roka aj symbolickú bronzovú sošku bájneho vtáka Fénixa a finančný dar od Nadácie SPP.

Slávnostné odovzdávanie cien Fénix sa uskutočnilo v priestoroch neologickej synagógy v Žiline 28. apríla 2021.  V tomto ročníku súťaže boli udelené ceny Fénix v:  

  • kategórii A: Komplexná obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky: Vila Dr. Emila Stodolu v Liptovskom Mikuláši – za ucelenú výtvarno-architektonickú obnovu národnej kultúrnej pamiatky, dielo významného slovenského architekta Milana Michala Harminca;
  • kategórii B: Čiastková obnova a reštaurovanie národnej kultúrnej pamiatky: Erbová sála v Dessewffyovskom kaštieli vo Finticiach – za reštaurovanie a vyváženú mieru interpretácie výtvarnej hodnoty;
  • kategórii C: Špeciálna cena za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky: Kubínyiovský kaštieľ vo Vyšnom Kubíne – za mimoriadny počin vlastníka pri obnove a reštaurovaní a sprístupnenie národnej kultúrnej pamiatky pre verejnosť.

 Čestné uznanie získali:

  • Vila Dr. Lüleya v Zlatých Moravciach – za osobný vklad vlastníka pri obnove národnej kultúrnej pamiatky;
  • Zámok v Hlohovci – za záchranu zámku a koncepčný prístup vlastníka pri obnove a reštaurovaní národnej kultúrnej pamiatky.

Príbehy nominovaných a ocenených pamiatok v rámci 14. ročníka súťaže Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix si môžete prečítať: pamiatkaroka.spp.sk.

Zoznam ocenených Kultúrna pamiatka roka – cena Fénix 2018 a 2019

Prehľad ocenených projektov