3. marec Medzinárodný deň sluchu

Medzinárodný deň sluchu, ktorý každoročne pripadá na 3. marec, je časom, kedy si pripomíname, že schopnosť počuť nie je samozrejmosťou, ktorej sa dostalo každému.

Asociácia nepočujúcich Slovenska bola v roku 2022 organizátorom podujatia, ktoré pozostávalo zo zážitkových a prezentačných aktivít, a jeho hlavnou úlohou bolo búranie predsudkov a komunikačných bariér medzi svetom počujúcich a nepočujúcich. Jedným z cieľov projektu bolo upovedomiť počujúcu verejnosť o dôležitosti ochrany sluchu a upriamiť pozornosť na prevenciu.

Druhá časť projektu sa orientovala na šírenie osvety na základných a stredných školách. Pedagógovia a žiaci dostali k dispozícii špeciálne audio nahrávky s ukážkou tinnitu (pískanie v ušiach) a zaujímavé posluchové cvičenia, ktoré preverili ich sluchové schopnosti. Tento materiál pedagógom pomôže pri hodinách biológie, etiky, pedagogiky či zdravovedy.

Ak hovoríme o menšinách so zdravotným obmedzením, porozumenie je základ. Je veľmi dôležité, aby sa verejnosť snažila pochopiť, čo prežívajú ľudia s postihnutím a spoločne sme hľadali cesty, ako žiť vo vzájomnom súlade.

Finančné prostriedky Programu podpory partnerstiev boli v projekte použité na:

• hlukometer,
• audiometer,
• tlač materiálov.