Grantový program SPPoločne pre komunity

Výška podpory
3000 € / projekt
celková suma grantového programu: 200 000 €
Pre koho?
Check
mimovládne organizácie
Check
školské zariadenia
Check
kultúrne inštitúcie
Check
samosprávy, obce a mestá
Ikonka sťahovania/Download icon
Podmienky programu
Grantový program SPPoločne pre komunity
Grantový program bude opäť spustený v priebehu roka 2024.

Nadácia SPP chce, aby Slovensko bolo lepším miestom pre život a to aj vďaka aktívnym komunitám, ktoré sa oň starajú. Grantový program je určený na rozvoj regiónov, revitalizáciu životného prostredia a zlepšenie kvality života ľudí na Slovensku. Cieľom programu je podporiť aktivity organizácií, ktoré zlepšia kvalitu života na Slovensku. Nadácia SPP chce podporiť aktívnych ľudí, ktorým nie je ľahostajné, ako funguje svet okolo nich. Vďaka programu si ľudia môžu skrášliť svoje okolie, oživiť tradície a zvýšiť kvalitu života vo svojej komunite.

Čo podporíme?
Check
Podporu zdravého životného štýlu, aktivity zamerané na získavanie zdravých návykov detí, mladých ľudí, celej komunity, zabezpečenie osvety v oblasti zdravia a zdravého životného štýlu pre deti, mládež, ale i dospelých. Napríklad prednášky s odborníkmi, semináre, workshopy a eventy.
Check
Podporu ekovýchovy, kde chceme podporiť budovanie vzťahu k prírode, podporiť uvedomovanie si ľudí o ich spätosti so životným prostredím, posilniť ohľaduplnosť človeka k prírode. Napríklad zavedenie hodín ekologickej výchovy a podpora projektov, ktoré využívajú pozemky, ako prostriedok kontaktu s prírodou – školské záhrady, drobné chovy.
Check
Podporu rôznych skupín obyvateľstva s cieľom zvyšovať kvalitu ich života; napr. spájaním mladej a staršej generácie, ale aj ľudí so sociálnym či zdravotným znevýhodnením.
Check
Podporu komunitných aktivít: kultúrno-spoločenských, kultúrno-výchovných, kultúrnych a verejnoprospešných podujatí a akcií. Napríklad podujatia, ktoré podporujú miestne zvyklosti, tradičné zručnosti, približujú miestnym komunitám umenie, tradície, inšpiratívne komunitné stretnutia.
Check
Podporu konkrétnych inovatívnych nápadov, ktoré majú verejnoprospešný charakter a prispejú k oživeniu komunitného, kultúrneho alebo športového života v meste či obci. Zaujímavým spôsobom prispejú k zviditeľneniu konkrétneho regiónu a k skvalitneniu života.
Check
Zlepšenie životného prostredia v konkrétnej lokalite, napr. záchrana a zveľadenie zelených miest v obciach a mestách, fyzická premena konkrétneho miesta a pod.
Check
Podporu projektov cirkulárnej ekonomiky, ktoré majú verejnoprospešný charakter a prispejú k zdravému životnému prostrediu. Napríklad swapy, výroba z recyklovaných materiálov, burzy detského oblečenia a potrieb.
Check
Podpora pre vytváranie miest na stretávanie miestnej komunity. Napríklad pódium pre ochotnícke divadlo, skateboardová plocha, plochy pre letné a zimné klzisko, historická lavička.
Čo nepodporíme?
Error
Rekonštrukciu a výstavbu detských ihrísk.
Error
Rekonštrukciu a obnovu kultúrnych pamiatok.
Error
Budovanie infraštruktúry – plynofikácia, rozvoj kanalizačnej siete, výstavba ciest, budovanie chodníkov, osvetlenia a pod.
Error
Aktivity realizované v zahraničí.
Error
Projekty realizované dodávateľsky, len nákup vybavenia alebo zariadenia bez nadväzných verejnoprospešných a dobrovoľníckych aktivít.
Error
Projekty prinášajúce úžitok len ich realizátorom.
Error
Projekty ideologicky alebo extrémisticky zamerané, projekty v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním.
Error
Zveľaďovanie súkromného majetku, projekty realizované na súkromných pozemkoch fyzických osôb.
Error
Projekty, ktoré slúžia úzkej, uzavretej cieľovej skupine, a teda nie sú verejnoprospešného charakteru.
Error
Projekty predložené podnikateľským subjektom, fyzickými osobami a neformálnymi skupinami.

Podporené projekty v tomto programe

ŽIVÝ BAŤA POINT
Podporená suma:
2 050 eur
Pre koho:
Fabrika umenia
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
ROZHANOVSKÉ FOLKLÓRNE SLÁ...
Podporená suma:
1 500 eur
Pre koho:
Obec Rozhanovce
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2023
200 000 €
118
2022
100 000€
69
2021
90 000 €
65