Partnerské projekty (Kultúra a umenie)

Ľudia sa zabávajú/People having fun
Pre koho?
Check
mimovládne organizácie zaregistrované ako neziskové organizácie poskytujúce verejno-prospešné služby, občianske združenia, účelové zariadenia cirkvi, nadácie a neinvestičné fondy
Check
štátne organizácie
Check
školy, univerzity
Check
samosprávy, mestá a obce
Časový harmonogram
Hodiny/Clock
priebežne počas roka 2024o konkrétnom termíne sa informujte u programovej koordinátorky
Ikonka sťahovania/Download icon
Podmienky programu
Nadácia SPP vytvára partnerstvá s organizáciami, ktorých ciele a výstupy prispievajú k naplneniu misie nadácie. Navyše partnerské projekty majú spoločnú črtu, svojím zameraním sú inovatívne, majú celoslovenskú pôsobnosť/ príp. modelový charakter vo svojom regióne, celospoločenský dosah, a prinášajú konkrétne výsledky a zmenu v kvalite života ľudí.

O predložených projektoch sa rozhoduje priebežne počas celého roka. O projektoch rozhodujú členovia správnej rady na svojich zasadnutiach. Členovia správnej rady na spoločnom zasadnutí prijímajú rozhodnutie o poskytnutí alebo neposkytnutí finančného príspevku. Rozhodnutie správnej rady je konečné a nie je možné sa proti nemu odvolať.

Čo podporíme?
Check
Predkladaný projekt patrí do vybraných oblastí podpory žiadosti.
Check
Predkladaný projekt spĺňa podmienku verejno-prospešnosti.
Check
Inovatívne projekty.
Check
Predkladaný projekt má celospoločenský dosah a nie je určený len úzkej skupine ľudí.
Čo nepodporíme?
Error
Zveľadenie súkromného majetku.
Error
Projekt určený len pre úzku skupinu ľudí.
Error
Projekt, ktorý bol zrealizovaný pred termínom zasadnutia správnej rady. Spätná refundácia výdavkov nie je možná.
Error
Projekty organizácií, ktoré nemajú vyúčtované projekty podporené v predchádzajúcich kolách.
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2023
735 681,02 €
150
2022
801 960 €
102
2021
455 270 €
47
2020
634 900 €
49