Grantový program Športuj aj Ty!

Dieťa hrajúce tenis / A kid playing tennis
Výška podpory
3000 € / projekt
celková suma grantového programu: 200 000 €
Pre koho?
Check
športové kluby
Check
telovýchovné jednoty
Check
mimovládne organizácie
Check
dobrovoľné hasičské zbory
Check
obce/mestá
Check
centrá voľného času s vlastnou právnou subjektivitiou
Ikonka sťahovania/Download icon
Podmienky programu
Grantový program Športuj aj Ty!

Nadácia SPP podporí deti pri športovaní vo všetkých regiónoch Slovenska. Grantový program je zameraný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku od 6-18 rokov a pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov. Šport je súčasťou zdravého životného štýlu, deťom poskytuje radosť z pohybu, sebadôveru vo vlastné schopnosti a priestor pravidelne na sebe pracovať. Šport deti formuje, učí ich dlhodobo zvládať prekážky. Učí ich víťaziť, ale aj zvládať prehry. Podporujeme projekty zamerané na rozvoj rekreačného a výkonnostného športu; pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť; športové podujatia a aktivity; športové tábory a sústredenia.

Čo podporíme?
Check
Materiálne zabezpečenie a vybavenie na podporu športových aktivít, nákup športového vybavenia, materiálu, výstroja a pomôcok.
Check
Náklady pre dobrovoľníkov (strava a ubytovanie pre dobrovoľníkov).
Check
Materiálne zabezpečenie športových turnajov, pretekov: ceny, medaily.
Check
Honoráre pre odborný personál max. 10% z celkovej požadovanej sumy, napr. honorár pre rozhodcu (náklady musia byť viazané na organizáciu turnaja, pretekov a pod.).
Check
Cestovné náklady a ubytovanie v rámci športových turnajov a pretekov na Slovensku.
Check
Občerstvenie a stravu na sústredeniach na Slovensku.
Check
Prenájom športových plôch max. 25% z celkovej požadovanej sumy, napr. prenájom ľadovej plochy, tanečnej sály, tenisové kurty.
Check
Lekársky dozor, hasičský dozor.
Čo nepodporíme?
Error
Režijné náklady organizácie (prenájom kancelárií, mobil, energie).
Error
Administráciu projektu (mzdy pracovníkov žiadateľa).
Error
Revitalizáciu a rekonštrukcie ihrísk a hracích plôch, vybudovanie workoutových ihrísk.
Error
Vydávanie tlačovín k športovým aktivitám a s tým súvisiace práce a služby.
Error
Rekonštrukcie a modernizácie športových ihrísk, športových objektov, zariadení a budov.

Podporené projekty v tomto programe

Pohár Karola Poláka 2021
Podporená suma:
2500 €
Pre koho:
Múdry pes, o.z., Bratislava
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Red Star Cup 2021
Podporená suma:
650 €
Pre koho:
Červená hviezda Košice
Pozrieť celý príbeh
Šípka vpravo/ Arrow right
Zoznam podporených projektov v predchádzajúcich ročníkoch
Rok
Podporená suma
Počet projektov
Kompletný zoznam
2022
200 000 €
159
2021
190 000 €
136