História Nadácie SPP 

 • Nadácia SPP bola založená 19. novembra 2002 spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Táto spoločnosť vníma Nadáciu ako účinný nástroj na rozvoj občianskej spoločnosti a poskytuje pomoc ľuďom v ťažkých životných situáciách pomocou podpory rôznych projektov.
 • Zaujíma o aktívnych ľudí, ktorí majú schopnosti meniť realitu, v ktorej žijú, ale rovnako o ľudí, ktorí sú znevýhodnení a potrebujú našu pomoc. Činnosť Nadácie odráža snahu skvalitňovať firemnú kultúru a zodpovednosť spoločnosti.
 • Hlavnou víziou Nadácie je preto podpora, rozvoj a ochrana, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku. Taktiež dosahov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny.

Vízia a hodnoty Nadácie SPP

Víziou Nadácie je podpora, rozvoj a ochrana duchovných, kultúrnych a morálnych hodnôt na Slovensku a zmierňovanie dopadov ťažkých životných podmienok na ľudí prostredníctvom organizácií, ktoré presadzujú pozitívne dlhodobé a inovatívne zmeny v sociálnej oblasti.

Hodnoty Nadácie

Zástupcovia Nadácie sa snažia poskytnúť podporu všade tam, kde majú ľudia záujem riešiť problémy, rozvíjať nové postupy a riešenia s ohľadom na schopnosť prijímateľa daru zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť podporenej aktivity. Nadácia SPP rešpektuje tieto hodnoty: 

 • Tradícia
 • Nadácia SPP svojimi aktivitami prispieva k ochrane tradícií a kultúrnych a duchovných hodnôt.
 • Solidarita
 • Nadácia SPP svojimi aktivitami prejavuje solidaritu voči tým, ktorí o podporu žiadajú a vždy, keď je to možné, s ohľadom na pravidlá, priority a možnosti Nadácie, ich podporí.
 • Jedinečnosť
 • Nadácia SPP sa snaží byť citlivá voči potrebám rôznych skupín a jednotlivcov v spoločnosti. Život prináša rôzne problémy a výzvy. Nadácia ich priamo reflektuje a prispieva k ich riešeniu. Naša citlivosť na problémy a adresnosť podpory prináša jedinečné riešenia.

Nadácia SPP podporuje aktivity prioritne v týchto oblastiach:

 • Rozvoj a podpora vzdelávania
 • Rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt
 • Podpora znevýhodnených skupín obyvateľstva
 • Ochrana zdravia
 • Podpora charitatívnych a filantropických aktivít
 • Regionálny a komunitný rozvoj

Víziu Nadácie napĺňame prostredníctvom poskytovania darov na:

 • charitatívne a filantropické aktivity
 • zahraničné štipendiá a dlhodobé inovatívne projekty

Prijímateľmi podpory sú najmä: 

 • mimovládne organizácie
 • jednotlivci
 • samosprávy
 • školy, univerzity 
 • ďalšie subjekty

Pre Nadáciu je dôležitá otvorenosť, transparentnosť a rovnosť šancí. Finančné prostriedky rozdeľujeme prostredníctvom grantov s jednoznačne a jasne definovanými podmienkami a prehľadným procesom hodnotenia.

Informácie o podporených projektoch sú verejne dostupné. O podpore projektov rozhoduje správna rada Nadácie na základe odporúčaní externých expertov z hodnotiacich komisií.

Správna rada

Predseda

 • MUDr. Jozef Dolinský 

Členovia

 • JUDr. Marián Valko
 • Ing. Michal Ďurkovič
 • Ing. Štefan Šabík

Dozorná rada

Predseda

 • Mgr. Ivana Zelizňáková

Členovia

 • Ing.Milan Hargaš
 • Ing. Daniel Kvocera

Správca Nadácie

 • Mgr. Ondrej Šebesta

Životopisy

Etický kódex

 

 

 

 

 

 

Partner Nadácie SPP

Partnerom Nadácie SPP pri napĺňaní vízie a výkone aktivít je nezisková organizácia Centrum pre filantropiu (Cpf, n.o.), ktorá sa stala partnerom Nadácie na základe výberového konania v júni 2004.


Cpf, n.o., poskytuje Nadácii poradenstvo v oblasti výberu tém a priorít, pomáha účinne a prehľadne rozdeľovať podporu v rámci programov, administruje celý grantový proces, prezentuje aktivity Nadácie.
Z Centra pre filantropiu sa na aktivitách Nadácie podieľajú:

 • RNDr. Beáta Gajdošechová - programová manažérka
 • Mgr. Daniela Nagyová - programová asistentka

Pozrite si ukončené programy

Program Pridáme sa

Posledná možnosť uchádzať sa o podporu bola 10.12.2009. Celková suma určená na program už bola v plnej miere prerozdelená.

Prehľad podporených subjektov:

Program Viacúčelové ihriská

Spoločným záujmom Nadácie SPP a Úradu vlády SR bola výstavba ročne 50 viacúčelových športových ihrísk pre deti a mládež v obciach Slovenska.

V roku 2008 Nadácia SPP spolu s Úradom vlády SR podporila výstavbu 100 viacúčelových mini-ihrísk.